Biocider/gebyrer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til det europeiske kjemikaliebyrået i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 om markedsføring og bruk av biocider ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 564/2013 of 18 June 2013 on fees and charges payable to the European Chemiclas Agency pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 564/2013 ble vedtatt 18. juni 2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket i EU; herunder deltakelse i tekniske møter (TM), i møtene for Competent Authority (CA) og i Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av den nye forordningen for biocider. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 528/2012 erstattet biociddirektivet (direktiv 98/8/EF). Forordningen bygger på de samme prinsippene som var nedfelt i direktivet; en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet inkluderes i et vedlegg og deretter godkjenning av biocidproduktet. En forordning vil sikre en mer harmonisering og helhetlig gjennomføring i EU/EØS-området.  Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) er gitt en sentral rolle og viktige oppgaver i forhold til oppfølging av den nye biocidforordningen, blant annet vurderingsprogrammet for aktive stoffer, databasen over alle biocidprodukter i EU, EU-godkjenninger av biocidprodukter og koordinering av gjensidige produktgodkjenninger. ECHAs oppgaver skal dekkes av gebyrer (tilsvarende som for oppgaver knyttet til REACH- og CLP-forordningene). Artikkel 80 i forordning (EU) nr. 528/2012 omhandler gebyrer og avgifter. Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 nedfelles størrelse på, og strukturen av de gebyrer og avgifter som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA for de oppgaver de skal utføre. Det tas også hensyn til særlige behov blant små og mellomstor bedrifter (SME) knyttet til gebyrer. Definisjonen av SME er basert på Kommisjonsbeslutning 2003/361/EF. Kapittel I i forordning (EU) nr. 564/2013 omhandler gebyrer. Kapittel II omhandler bestemmelser om støtte til SME. Kapittel III gir bestemmelser om innbetalingen og kapittel IV inneholder avsluttende bestemmelser. I de tre vedleggene til forordning (EU) nr. 564/2013 fremkommer de spesifikke gebyrsatsene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 om nr. 548 om biocider (biocidforskriften).En gjennomføring av forordning (EU) nr. 564/2013 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 564/2013 anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. Det var også knyttet gebyrer til direktiv 98/8/EF (jf artikkel 25) for produktgodkjenning som også er gjennomført i biocidforskriften § 34/vedlegg 4. Nasjonale gebyrer er videreført i forslag til ny nasjonal biocidforskrift som skal gjennomføre ny biocidforordning i norsk regelverk. Nasjonale biocidgebyrer skal fortsatt dekke kostnadene nasjonalt med stoff- og produktgodkjenninger. En gjennomføring av gebyrforordningen gir like rammebetingelser for berørt industri i EU/EØS-området.Det fremgår av omtalen av hovedforordningen (528/2012) at Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er tillagt oppgaver knyttet til biocidforordningen og at disse skal dekkes av gebyrer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringsdokumenter og informasjon om kommende, nytt regelverk legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Det er særlig viktig for berørt norsk industri å få tilsvarende rammebetingelser som EU-statene. Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er tillagt oppgaver knyttet til teknisk gjennomføring av biocidregelverket. Noen av ECHAs nye oppgaver knyttet til EU-godkjennelser av biocidprodukter som følge av forordning (EU) nr. 528/2012 kan vurderes til å være en utvidet myndighetsoverføring; ECHA kan avvise søknader dersom søkeren ikke har betalt gebyrer inne 30 dager. Innholdet i, og omfanget av avgjørelsene som ECHA kan fatte er imidlertid vurdert til å være så saklig avgrenset at innlemmelse av hovedforordningen - (EU) nr. 528/2012 - om markedsføring og bruk av biocidprodukter ikke krevde vedtak i medhold av Grunnloven § 93. Ut fra denne bakgrunn er forordning (EU) nr. 564/2013 også vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0564/2013
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32013R0564

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.06.2013
Frist returnering standardskjema: 05.08.2013
Dato returnert standardskjema: 13.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 44/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2013
Høringsfrist: 31.08.2013
Frist for gjennomføring: 01.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker