Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 795/2013 av 21. august 2013 om godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 795/2013 of 21 August 2013 concernig the authorisation of choline chloride as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Ernæringsmessige tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer som har tilsvarende virkning. Det er framstilt ved kjemisk syntese. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert søknaden og finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er imidlertid noen tilleggsbestemmelser:

  • Hvis preparatet inneholder teknologiske tilsetningsstoffer eller fôrmidler det er satt grense for største innhold av eller har andre begrensninger på bruk, skal den som omsetter preparatet opplyse kjøper om dette.
  • Cholinklorid kan tilsettes drikkevann.
  • Ved merking av fôrvarer som inneholder cholinklorid, og er beregnet til fjørfe eller gris, skal en føre opp på bruksanvisningen: "Samtidig bruk av fôr og drikkevann som inneholder cholinklorid skal unngås".
  • Anbefalt tilsetning av cholinklorid i fullfôr til fjørfe og gris skal ikke overstige 1 000 mg/kg fullfôr.

Det er gitt en overgangsordning for bruk av preparatet. Chollinklorid og fôrvarer som inneholder det og er produsert og merket før 11. mars 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 11. september 2013, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrhelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. september 2023, og er gitt til stoffet cholinklorid CAS nr. 67-48-1, uten tilknytning til et spesielt firma.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Fôrindustrien kan fortsette å bruke cholinklorid på samme måte som før. Produsenter av stoffet må imidlertid gi flere opplysninger til kjøpere. Likeså skal det tilføyes flere opplysninger i bruksanvisningen for fôrvarer som inneholder cholinklorid. Det medfører at etiketter, emballasje og annen produktinformasjon må oppdatres. Det er imidlertid gitt en overgangsordning, slik at fôrindustrien kan tilpasse seg de nye kravene. Overgangsordningen er positiv ved at lagervare av fôrvarer som inneholder cholinklorid podusert etter tidligere regelverk kan brukes opp innen en fast frist. Det er et ressursvennlig tiltak. Presiseringen av at cholinklorid ikke skal tilsettes fôr og drikkevann samtidig, og av at det er anbefalt grense for største innhold av preparatet, er en forsikring mot overforbruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten viderefører godkjenningen av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, og preparatet kan brukes som før. Nå er det også tillatt å tilsette det til drikkevann. Presiseringen om at samtidig bruk i fôr og drikkevann ikke er tillatt, er en betryggelse mot overforbruk. Overgangsordningen som tillater å bruke opp lagervare av preparatet og fôrvarer der det inngår, er positivt for fôrindustrien. De får tid til omstilling og trenger ikke å avhende lagervare produsert etter tidligere regelverk før eventuelt etter 11. mars 2014.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 795/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0795

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2013
Høringsfrist: 08.11.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker