Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Om overflatemiddel på kosttilskudd i fast form

Kommisjonsforordning (EU) nr. 816/2013 av 28. august 2013 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av nøytrale metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer til kosttilskudd i fast form og vedlegget til kommisjonsforordn...

Commission Regulation (EU) No 816/2013 of 28 August 2013 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Neutral methacrylate copolymer and Anionic methacrylate copolymer in solid food supplements and the Annex to Commission Re...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.09.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. august 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av nøytrale metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer til kosttilskudd i fast form. Rettsakten endrer også unionslisten i (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner ved at to nye tilsetningsstoffer, nøytral metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer blir lagt til, og spesifikasjonene for basiske metakrylatkopolymer (E 1205) endres.   Det er et teknologisk behov for å behandle kosttilskudd i fast form (kapsler og tabletter) slik at næringsstoffer i kapslene eller tablettene ikke frigjøres for raskt. Overflatebehandling av kapsler og tabletter kan forlenge frigivelse og beskytte næringsstoffene. Nøytral metakrylatkopolymer sikrer en kontinuerlig oppløsning av næringsstoffene over en definert tidsperiode, mens anioniske metakrylatkopolymer beskytter magen og / eller sensitive næringsstoffer fra å brytes ned for tidlig og er derfor egnet som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert nøytrale og anioniske metakrylatkopolymer brukt som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form, og konkluderer med at denne bruken ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring. 

De to nye metakrylatkopolymer som nå er godkjent som overflatemiddel på kosttilskudd i fast form og spesifikasjonene er fastsatt i forordning (EU) nr. 231/2012 renhetskriterier og spesifikasjoner.  Ettersom det allerede godkjente  basiske metakrylatkopolymeret har E-nummer (E 1205),  blir de to nye metakrylatkopolymerene ført opp rett etter, nøytral metakrylatkopolymer med  E-nummer 1206 og anioniske metakrylatkopolymer med E nummer 1207. Forordning (EU) nr.231 fastsetter spesifikasjoner for basiske metakrylatkopolymer (E 1205) maksimumsnivåer for arsen, bly, kvikksølv og kobber. I forbindelse med at nøytral metakrylatkopolymer og anioniske metakrylatkopolymer godkjennes, oppdateres spesifikasjonene for basiske metakrylatkopolymer (E1205) slik at maksimumsnivåene av bly, kvikksølv og kadmium i kosttilskudd i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.  På EU-nivå blir det ikke satt grenser for mengde arsen i kosttilskudd, imidlertid fastsettes det grenser på nasjonalt nivå. Derfor blir arsen fjernet fra spesifikasjonene til basiske metakrylatkopolymer (E 1205) i forordning (EU) nr. 231/2012 for å ta hensyn til medlemsstatene. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 28. august 2013, dvs. 20. september 2013. Merknader   Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske og administrative konsekvenser:   Mattilsynet mener at overflatemiddel som sikrer et bedre opptak av næringsstoffene eller beskytter næringsstoffene fra å bli ødelagt før opptak vil gi et kvalitetsmessig bedre produkt. Mattilsynet antar et kvalitetsmessig bedre produkt er til fordel for forbruker. EFSA har vurdert både nøytral metakrylatkopolymer og anionisk metakrylatkopolymer, og konkludert med at godkjenningen ikke er av helsemessig risiko. Flere alternativer til overflatemiddel vil gi næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter. Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.   

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at bruken av overflatemiddel gir et kvalitetsmessig bedre produkt, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 816/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0816

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 16.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 011/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.10.2013
Høringsfrist: 16.12.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen