SCUF-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2013/447/EU av 5. september 2013 vedrørende standard kapasitetsutnyttelsesfaktor i henhold til artikkel 18(2) i beslutning 2011/278/EU...

Commission Decision of 5 September 2013 on the standard capacity utilisation factor pursuant to Article 18(2) of Decision 2011/278/EU...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 5. september 2013

Sammendrag av innhold

Ved beregning av tildeling av vederlagsfrie kvoter til nye kvotepliktige virksomheter eller kvotepliktige virksomheter med en vesentlig kapasitetsendring etter 30.juni 2011, skal det benyttes faktorer for standard kapasitetsutnyttelse for delinstallasjoner med utslippsstandard for produkt. Kommisjonen har derfor fastsatt faktorer for standard kapasitetsutnyttelse for perioden 2013-2020. Den vederlagsfrie tildelingen til nye kvotepliktige virksomheter og virksomheter med vesentlige kapasitetsendringer beregnes ut fra virksomhetens aktivitetsnivå. Aktivitetsnivået beregnes ved å multiplisere kapasiteten for virksomhetens delinstallasjon(er) med utslippsstandard for produkt med den gitte faktoren for standard kapasitetsutnyttelse. Faktorene for standard kapasitetsutnyttelse er fastsatt ved å beregne 80-percentilen av den gjennomsnittlige årlige kapasitetsutnyttelsen i perioden 2005-2008 for alle eksisterende anlegg i EU som fremstiller det aktuelle produktet. Faktorer for de enkelte produktene følger som vedlegg til beslutningen. 

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 10a. Rettsakten medfører ikke behov for endring av klimakvoteforskriften da forskriftens vedlegg 19 i dag viser til faktorene for standard kapasitetsutnyttelse "...som fastsatt av EU-kommisjonen og innlemmet i EØS-avtalen". Faktorene må legges til grunn ved beregningen av tildelingen til eventuelle nye virksomheter i Norge som er berettiget til tildeling av vederlagsfrie kvoter. Rettsakten vurderes ikke å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en utdyping av regelverk som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0447/2013/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32013D0447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2013
Frist returnering standardskjema: 21.10.2013
Dato returnert standardskjema: 10.10.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen