Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sukrose estere av fettsyrer i smaksoljer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 818/2013 av 28. august 2013 om endring av vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer for vannbasert klare aromatiserte drikker....

Commission regulation (EU) No 818/2013 of 28 August 2013 amending Annex III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Sucrose esters of fatty acids (E 473) in flavourings for water based clear flavoured drinks...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. august 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslistene over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer for vannbasert klare aromatiserte drikker. Emulgatorer er nødvendig for å stabilisere smaksoljer når disse tilsettes i vannbaserte drikker. Uten tilsetning av et emulgeringsmiddel blir ikke fettbaserte smaksstoffer jevnt fordelt i de vannbaserte drikkevarene og vil ligge på overflaten som en oljeaktig ring. Når smaksstoffet blir liggende på overflaten øker eksponeringen av oksygen, som fører til redusert organoleptisk akseptabilitet. Rensede smaksoljer vil, til en viss grad, spre seg i leskedrikken, men vil fremdeles ha reduserte organoleptisk egenskaper og være lite akseptabelt. Sukroseestere av fettsyrer som emulgator gir en mye bedre fordeling av smaksoljen, og dermed et langt bedre produkt.

Den økte eksponeringen av sukroseestere av fettsyrer i smaksoljer for vannbasert klare aromatiserte drikker er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), og de konkluderer med at bruken av sukroseestere av fettsyrer som emulgator i den foreslåtte matvarekategorien er ubetydelig og ikke medfører økt helsemessig risiko eller bekymring. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring 28. august 2013, dvs. 20. september 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Sukroseestere av fettsyrer i smaksoljer for vannbaserte klare aromatiserte drikker gir en bedre fordeling av smaksoljen og leskedrikken vil ha akseptable organoleptisk egenskaper.

Mattilsynet antar et kvalitetsmessig bedre produkt er til fordel for forbrukerne, det endrer ikke arbeidsbelastningen mht. tilsyn.Flere alternative emulgatorer vil gi næringen økte muligheter til å «skreddersy» sine produkter.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.      

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 818/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0818

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 21.11.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.10.2013
Høringsfrist: 16.12.2013
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen