Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. vedtak 74/794 - redusert kontroll av hester

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/92/EU av 14. februar 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 97/794/EF om gjennomføringsbestemmelser til Rådets direktiv 91/496/EØF når det gjelder veterinærkontroll av levende dyr som importeres fra tredjeland

Commission Implementing Decision 2014/92/EU of 14 February 2014 amending Annex II to Decision 97/794/EC laying down certain detailed rules for the application of Council Directive 91/496/EEC as regards veterinary checks on live animals to be imported from third countries

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 14. februar 2014, med ikrafttredelse 21. februar 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 74/794/EF om detaljerte bestemmelser for kontroll av levende dyr tredjeland jf. direktiv 91/496/EØF. Vedlegg II del III inneholder informasjon om hvordan kontrollen av klauvdyr og arter av hestefamilien skal gjennomføres.  Dagens krav er at det skal tas ut serologiske prøver på 3 % av forsendelsene med nevnte dyr hver måned, med mulighet for uttak av andre prøver ved mistanke. Vedlegg II del III inneholder også krav til hvor stor andel av forsendelsen med levende dyr som det skal tas prøver av. Kravet til kontrollfrekvens for registrerte hester blir endret av rettsakten.

Rettsakten, beslutning 2014/92/EU, endrer kravet til prøvetaking, der kravet om 3 % kontroll ikke lenger skal gjelde for hester som er omfattet av definisjonen gitt i vedtak 2009/152/EF art. 2 (c) og som følges av et helsesertifikat som bekrefter at dyrehelsekravene fastsatt i beslutninger som er gitt i medhold av vedtak 2009/152/EF art. 15 (a) og 19 (a) og (b). Denne endringen endrer ikke det generelle kontrollkravet i del III nr. 2, der kontroll og prøvetaking kan gjøres ved mistanke om sykdom, basert på en risikovurdering. Bakgrunnen for denne endringen er at prøvetakingen av disse hestene ikke er hensiktsmessig ettersom mye av informasjonen som prøvene vil gi allerede forekommer i helsesertifikatet som følger disse dyrene.

I tillegg gjøres det mindre språklige endringer i vedlegg II del III.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen i kontrollrutinen vil kunne spare Mattilsynet for noe arbeid i forbindelse med prøvetaking av disse dyrene. For næringen vil man spare tid og penger på at man ikke lenger må ha disse hestene gjennom en grensekontroll med serologisk undersøkelse.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 11. februar 2000 nr. 1710 om Instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer kravene for uttak av serologiske prøver på visse hester. Mattilsynet og næringen er begge enige om at denne endringen fortsatt vil sikre en trygg helsestatus for disse dyrene, samtidig som at Mattilsynet fortsatt har mulighet til å undersøke disse dyrene der risikoen tilsier at en kontroll med prøvetaking bør forekomme. Endringen vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse i tid og penger ved at den serologiske undersøkelsen ikke lenger trenges å gjennomføres.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/92/EU
Celexnr.: 32014D0092

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 20.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen