Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endret mandat om beredskap for EMSA

Forordning 100/2013 om endring av mandat for EMSA som endrer forordning 1406/2002 om etablering av EMSA

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2014

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 15. januar 2013 med ikrafttredelse 1. mars 2013, og er til vurdering i EFTA-statene for inkorporering i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning 100/2013 av 13. januar 2013 gjennomfører endringer til forordningen som etablerte det det europeiske sjøsikkerhetsbyrået European Maritime Safety Agency (EMSA) (forordning 1406/2002). Foreløpig posisjonsnotat ble godkjent i spesialutvalget for transport 14.02.2011. Hovedformålet med forordningen var oppdatering av mandatet til EMSA i henhold til nye rettsakter, justere litt på arbeidet i styret og innføre beredskap for olje- og gassinstallasjoner offshore.

Kommisjonen vurderer rettsakten som EØS-relevant. EFTA-statene må vurdere om de er helt eller delvis enig. I Norge har NFD hovedansvar for oppfølging av EMSA, men EMSAs arbeidsområde berører flere departement som KLD, SD, JD og UD.

Hovedoppgavene i EMSA er som før teknisk, operasjonell og vitenskapelig bistand til Kommisjonen, og til medlemsstatenes gjennomføring av EUs rettsakter innenfor områdene maritim sikkerhet, hindring av forurensning fra skip, beredskap mot forurensning fra skip og antiterror-arbeid. Dette omfatter blant annet forhold som overvåking og sporing av skipstrafikk i EUs farvann, datautvekslingssystem for maritim transport, arbeid med utslipp til luft inkludert klimagasser fra skipsfart, etterforskning av sjøulykker, statistikk, og gjennomføring av politiske prosjekt som European Maritime Transport Space uten barrierer, Blue Belt konseptet og e-Maritime, samt motorveier til sjøs. Videre skal EMSA bistå kommisjonen og medlemsstatene i deres arbeid i International Maritime Organisation (IMO) og International Labour Organisation (ILO). Som før skal EMSA besøke medlemsstatene for å vurdere deres implementering av EUs rettsakter.

Det er nytt at forordningen presiserer at EMSA skal foreta inspeksjon av godkjente organisasjoner (klasseselskap som er godkjent til å arbeide på vegne av myndigheter), maritim utdanning i tredjeland og yte bistand til antiterror-tiltak. Det er også nytt at forordningen introduserer en prioritering av EMSA's arbeidsområder ved å dele disse inn i hovedoppgaver og tilliggende oppgaver. I tillegg endres og presiseres arbeidet i styret vedrørende blant annet arbeidsprogram, strategiplaner, personalpolitikk og metode ved EMSAs besøk til medlemsstatene. Videre er det presisert at styret har myndighet over direktøren og avdelingsledere i EMSA, og forordningen presiserer oppgaver som er lagt til direktøren. Disse endringene er ikke kontroversielle.

Etter forordning 100/2013 erstattes gjeldende formålsparagraf i EMSA-forordningen av ny artikkel 1.1 som utvider EMSA's mandat til bl.a. også å ivareta og yte operative tjenester ved forurensning fra olje- og gassinstallasjoner offshore. EØS-avtalen artikkel 126 angir at EØS-avtalen gjelder på norsk territorium, som omfatter landterritoriet, indre farvann og sjøterritoriet, men derimot ikke økonomisk sone, kontinentalsokkel eller det åpne hav. Bestemmelser som regulerer EMSA's aktivitet utenfor territoriet faller følgelig utenfor EØS-avtalens geografiske anvendelsesområde. EØS-avtalens geografiske virkeområde anses imidlertid ikke som et rettslig hinder dersom det er ønskelig for Norge å gi enkelte EØS-regler anvendelse utenfor territoriet.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene som er rettet mot justering av arbeidsoppgaver i EMSA og arbeid under EMSAs styre, har ingen økonomiske konsekvenser for næringen.

Administrative konsekvenser er avgrenset til justering av arbeidet i EMSAs styre.

Tiltak for dekning av kostnader for økt beredskapsarbeid er fremmet gjennom forordning 911/2014 om langtidsbudsjett for EMSA av 23. juli 2014 som omhandles i eget EØS-notat. Utover dette skal kostnader som oppstår i perioden 2014-2020 i hovedsak dekkes gjennom omdisponering av allerede avtalte ressurser.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring i norsk rett krever implementering i forskrift 2011-03-11 nr 271 om det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA (European Maritime Safety Agency).

Vurdering

Vurdering

Beredskap mot forurensning fra skip har lenge vært en del av EMSAs arbeidsoppgaver og vurderes ikke som kontroversielt.

Beredskap mot forurensning fra olje- og gassvirksomhet må sees i sammenheng med det mer prinsipielle utgangspunktet om at EØS-avtalen ikke skal utvides til å omfatte forhold tilknyttet norsk sokkel, og tilsvarende saker hvor man fra norsk side derfor ikke ønsker EU-regelverk om olje- og gassvirksomhet inkorporert i EØS-avtalen. Forordningen anses å gi EMSA/ Kommisjonen kompetanse på olje- og gass installasjoner som vil omfatte norsk sokkel dersom forordningen inkorporeres i EØS-avtalen uten tilpasning. Tjenestene som omfattes av bestemmelsene om olje- og gassinnretninger benyttes per i dag av Kystverket som del av den nasjonale beredskapen mot forurensning til sjøs.

Med unntak av forordningens regler om olje- og gassinstallasjoner, vurderes rettsakten som akseptabel og relevant for inkorporering i EØS-avtalen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2010)611
Rettsaktnr.: 2013/100
Basis rettsaktnr.: 1406/2002
Celexnr.: 32013R0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2013
Frist returnering standardskjema: 28.03.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 10.12.2010
Frist for gjennomføring:
Til toppen