Endring av terskelverdier

Endring av terskelverdier i regelverket om offentlige anskaffelser

Commission Regulation (EU) No 1336/2013 of 13 December 2013 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the application thresholds for the procedures for the awards of contract

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2014

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektorene), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetsanskaffelser).

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Ifølge prosedyren angitt i direktivene 2004/17/EF og 2004/18/EF, fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2014 og 2015 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) Nr. 1336/2013 av 13. desember 2013. Forordningen trer i kraft 1. januar 2014 for EU medlemslandene. Den ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning i EØS-komiteen 16. mai 2014. EØS-komiteen har besluttet å fastsette forpliktelsen i NOK basert på verdiene i forordningen.

Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 (4), forsyningsforskriftens § 2-3 (2), forskrift om forsvars og sikkerhetsanskaffelser § 2-2 (3) og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) delegert myndighet til administrativt å implementere de nye terskelverdier i norsk rett. Departementet har endret terskelverdiene i det nasjonale anskaffelsesregelverket i henhold til forordningen, se forskrift av 10. juni 2014 nr 719.

Merknader
 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1336/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.01.2014
Dato returnert standardskjema: 21.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 10.06.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.06.2014

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker