Enkle trykkbeholdere direktivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av enkle trykkbeholdere på markedet (omarbeiding)

Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Direktiv 2014/29/EU ble vedtatt 26. februar 2014 og publisert i EU-tidende 29. mars 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger, forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008, og en beslutning nr. 768/2008/EF som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for virksomheter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/29/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning nr. 768/2008/EF. Revisjonen skjer samlet i en pakke, ”Alignmentpakken”. Dette er beskrevet i tidligere EØS-notat utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktiv 2014/29/EU vil, fra 20. april 2016, erstatte direktiv 2009/105/EF om enkle trykkbeholdere.

Direktiv 2014/29/EU regulerer enkle trykkbeholdere, det vil si enhver sveiset beholder som utsettes for et indre overtrykk på over 0,05 MPa (0,5 bar), og som skal inneholde luft eller nitrogen og ikke skal utsettes for fyring. Direktivet innfører blant annet nye definisjoner, krav til sporbarhet, kriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan og krav til samsvarvurdering.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten

Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktiv 2014/29/EU antas å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for markedsaktørene.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2009/105/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 7. juli 1994 nr. 735 om enkle trykkbeholdere. Gjennomføring av direktiv 2014/29/EU vil kreve revisjon av forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Direktiv 2014/29/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)768
Rettsaktnr.: 2014/29/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/105/EF
Celexnr.: 32014L0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.04.2014
Frist returnering standardskjema: 14.05.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker