Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 399/2014 av 22. april 2014 om godkjenningen av preparatene av Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter.

Commission Implementing Regulation (EU) No 399/2014 of 22 April 2014 concerning the authorization of the preparations of Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 and Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 as feed additives for all animal species.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

http://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&or0=DTS%3D3,DTS%3D0&or1=DTT%3DR&DTN=0399&DTA=2014&qid=1398862375233&DTC=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALLSammendrag av innhold

Saken gjelder godkjenning av 4 mikrobiologiske ensileringsmidler til alle dyrearter. Siden preparatene er såpass like behandles de under ett.

Preparatene består av levedyktige celler, og mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Preparatene er klassifisert i gruppen Tekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler.

EFSA har vurdert søknaden med de fire organismene og finner følgende:

-Lactobacillus brevis (DSM 23231) er trygt i bruk, og  preparatet har et visst potensial til å bedre surfôrkvaliteten og redusere antall clostridie-sporer i fôret når tilsatt i anbefalt mengde som er 5x10 7 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus brevis (DSMZ 16680) er trygt i bruk, og preparatet kan bedre surfôrkvaliteten. Anbefalt dosering er 1x10 8 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus plantarum (CECT 4528) er trygt i bruk, og preparatet kan redusere nedbryting av protein i surfôret og dermed redusere produksjonen av ammoniakk. Anbefalt dosering er 1x10 9 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus fermentum (NCIMB 30169) er trygt i bruk, og preparatet kan bedre surfôrkvaliteten. Anbefalt dosering er 1x10 8 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale med tørrstoffinnhold på 29-46 %.

Mikroorganismene er godkjent hver for seg og kan benyttes enkeltvis eller i blanding. For å sikre effekt er det er angitt minimumsdosering hvis de benyttes enkeltvis. Analysemetoder er angitt. Det er angitt en overgangsordning slik at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 13. mai 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Alle preparatene finnes allerede på markedet derfor får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Stadig flere tilsvarende preparater blir godkjent med samme formål. Hvorvidt disse blir tatt i bruk er opp til industrien, det er nå rikelig med ensileringsmidler å velge blandt.

Det er praktisk og økonomisk at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 399/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.04.2014
Frist returnering standardskjema: 19.05.2014
Dato returnert standardskjema: 13.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.11.2014

Lenker