Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 291/2014 av 21. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr. 1289/2004 om tilbakeholdelsesfrist og maksimale restverdier av fôrtilsetningsstoffet decoquinate

Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder en endring av tidligere godkjenning av Decoquinat  ,et koskidiostatikum brukt til slaktekylling. Preparatet er ikke godkjent til bruk i Norge. Søker ønsket å fjerne tilbakeholdelsesfristen som var på 3 døgn før slakt, og erstatte denne ved å innføre MRL-verdier. EFSA har vurdert søknaden og finner at MRL-verdier ikke er nødvendig med tanke på trygghet for konsumentene, men velger likevel å innføre dette fordi det kan gjøre tilsyn og kontroll enklere. Det er angitt øvre og nedre grenseverdier for dosering, og det er satt MRL-verdier for lever, skinn/fett, nyre og muskulatur. Analysemetode er angitt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse av den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 17. juli 2024.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Preparatet er ikke tillatt benyttet som fôrtilsetningsstoff i Norge, og endringen får derfor ikke konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

I Norge er preparatet tillatt som oralt tilført legemiddel, og da uten MRL-verdi. Derfor føres det ikke kontroller for rester av dette stoffet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke annen endring enn en tilføyelse i feltet for EØS-henvisninger i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Decoquinat er et koksidiostatikum som Norge ikke har godkjent. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Rettsakten høres ikke, men sendes med høringsbrev til orientering.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Preparatet som godkjennes er ikke tillatt brukt i Norge, men vil være aktuelt å kjenne til for tilsynet for å avdekke eventuell ulovlig bruk. Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 291/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.03.2014
Frist returnering standardskjema: 09.05.2014
Dato returnert standardskjema: 30.06.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 239/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.05.2014
Høringsfrist: 07.07.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker