Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøttkontroll svin-mikrobiologiske kriterier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 217/2014 av 7. mars 2014 som endrer forordning (EF) nr. 2073/2005 hva gjelder Salmonella på slakteskrotter av svin

Commission regulation (EU) No 217/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in pig carcases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og trådte i kraft 1. juni 2014.

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir strengere prosesshygieniske kriterier for slakteriene ved påvisning av Salmonella på slakteskrotter av svin. Formålet er å redusere Salmonella på slakteskrotter og dermed risikoen for at mennesker blir syke ved konsum av kjøtt som ikke er tilberedt på riktig måte. Påvisning av minst 3 positive salmonellatester vil gi strengere prosesshygieniske kriterier og medføre krav om gjennomgang av slaktehygiene og slakterutiner.

Hvis det ved slakt eller partier av kjøtt i Norge påvises Salmonella må et av følgende skje:

- kjøttet brukes til humant konsum etter behandling som sikrer fjerning av Salmonella, i samsvar med forskrift 10. april 1995 nr. 368 om overvåkning av og kontroll med forekomst av Salmonella i ferskt kjøtt, eller

- behandles i samsvar med forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Rettslige konsekvenser

Disse endringene vil ikke ha betydning for norsk næring på grunn av at Norge, med bakgrunn i salmonellagarantien, har et mer omfattende og strengere nasjonalt regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.                                                                                                          

Vurdering

Rettsakten bidrar til å redusere Salmonella på slakteskrotter og dermed risikoen for at mennesker blir syke. På grunn av dette, og til tross for at rettsakten ikke har betydning for norsk næring, anser Mattilsynet at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)217
Rettsaktnr.: 217/2014
Basis rettsaktnr.: 2073/2005/EF
Celexnr.: 32014R0217

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.03.2014
Frist returnering standardskjema: 25.04.2014
Dato returnert standardskjema: 15.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 211/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2013
Høringsfrist: 13.03.2014
Frist for gjennomføring: 01.11.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen