Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for byggevarer tilgjengelig på et nettsted

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for byggevarer tilgjengelig på et nettsted

Commission Delegated Regulation (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og regionaldepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og kunngjort i Official Journal. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Byggevareforordningen er hjemlet i traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 114. Forordning (EU) nr. 157/2014 er hjemlet i byggevareforordningen artikkel 7 nr. 3 og artikkel 60 bokstav b.Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7.

Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) krever at byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard skal være CE-merket og en ytelseserklæring med opplysninger om produktets egenskaper og ytelser skal være utarbeidet for disse. Byggevarer som ikke er omfattet av en harmonisert standard kan CE-merkes på bakgrunn av en Europeisk teknisk bedømmelse (ETA). Slike byggevarer skal det også utarbeides ytelseserklæringer for. Hovedregelen er at en kopi av ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format skal følge med varene når disse gjøres tilgjengelig på markedet. Som unntak fra hovedregelen kan Kommisjonen gi vilkår for å gjøre kopi av ytelseserklæringen tilgjengelig på et nettsted.

Rettsakten gir vilkår for å kunne gjøre ytelseserklæringer tilgjengelig på et nettsted.

Vilkårene for å gjøre kopi av ytelseserklæringen tilgjengelig på et nettsted er som følger:

  • Innholdet i en ytelseserklæring skal ikke endres etter at den er gjort tilgjengelig på et nettsted
  • Nettstedet hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig skal overvåkes og vedlikeholdes slik at ytelseserklæringen er kontinuerlig tilgjengelig for mottakerne av byggevarer
  • Ytelseserklæringene skal være gratis tilgjengelig i ti år etter at byggevaren har vært markedsført eller for en eventuell annen periode som er påkrevd i byggevareforordningen art. 11 nr. 2.
  • Mottakere av byggevarer skal få instruksjon om hvordan de kan få tilgang til nettsiden hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig.

Produsentene skal i tillegg sørge for at hver enkelt vare eller hvert enkelt parti kan kobles til en ytelseserklæring via en unik indentifikasjonskode for produkttypen.

Formålet med rettsakten er å åpne for bruk av ny informasjonsteknologi og derved redusere kostnader for produsenter av byggevarer og byggesektoren som helhet. Samtidig skal rettsakten sikre at opplysningene i kopier av ytelseserklæringer som gjøres tilgjengelige på et nettsted, er pålitelige.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten. Rettsakten er ingen oppfølgning av internasjonale avtaler.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

Det antas at rettsakten ikke får vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Tvert om er det rettsaktens formål å redusere kostnadene for byggevareprodusenter og byggenæringen for øvrig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er en forordning og skal ”som sådan” gjøres til del av norsk rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. Rettsakten vil kreve endring i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Muligheten for å ta i bruk moderne informasjonsteknologi og dermed spare kostnader for produsentene, må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)157
Rettsaktnr.: 157/2014
Basis rettsaktnr.: forordning (EU) nr. 305/2011
Celexnr.: 32014R0157

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2014
Frist returnering standardskjema: 04.04.2014
Dato returnert standardskjema: 22.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.05.2014
Høringsfrist: 15.10.2014
Frist for gjennomføring: 01.01.2015

Lenker

Til toppen