Økodesign arbeidsplan 2016-2019

Kommunikasjon fra Kommisjonen - økodesign arbeidsplan 2016-2019

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Ecodesign Working Plan 2016-2019

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2014

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen publiserte Vinterpakken den 30. november 2016. I pakken inngår en indikativ ny økodesignarbeidsplan for perioden 2016-2019. Planen er den tredje i rekken av arbeidsplaner siden 2009 og vil som tidligere også være en plan for energimerking av nye produkter. 

Den nye planen består av tre grupper: 

 • videreføring av pågående regelverksarbeider
 • hvilke eksisterende produktforordninger som skal gis ny vurdering innenfor planperioden
 • hvilke helt nye produktgrupper Kommisjonen vil igangsette kravforberedende studier for med sikte på senere regelverksutforming:
  • Bygningsautomatisering, styring, regulering og overvåking (BACS) (vil alternativt kunne vurderes under EED eller EPBD)
  • Elektriske vannkokere
  • Håndtørkere
  • Heiser (vil utgå dersom kravene til delkomponentene er tilstrekkelig, eks elmotorer)
  • Solpaneler og omformere (inverters)
  • Kjøle-/frysekontainere
  • Høytrykk rengjøringsapparater

IKT-produkter som potensielt kan inkluderes i arbeidsplanen på et senere tidspunkt:

 • Mobile/smart telefoner
 • Hjemmenettverksutstyr (gateways)
 • Basestasjoner

Kommisjonen vil i større grad enn tidligere søke å unngå dobbeltregulering av produkter. Dette betyr at man enten vil velge å knytte kravene til annet lovverk som EED eller EPBD, eller utelukke nye krav for produktet fordi eksisterende økodesignkrav for produktets delkomponenter er tilstrekkelig. Videre vil tas det sikte på en revisjon av EU-USA –avtalen om Energy Star, dvs den frivillige energimerkeordningen for kontorutstyr, innen 2018.

Det estimerte årlige energisparepotensialet for produktgruppene i 2030 er langt lavere enn i tidligere arbeidsplaner. Dette skyldes at produktgruppene med de største potensialene inngikk i de tidligere planene. 

Nye typer krav – økodesign og energimerking som instrumenter i sirkulærøkonomien

Rammeverket for økodesign og energimerking er utpekt som et viktig instrument i Kommisjonens nye initiativ for sirkulær økonomi. Økodesigndirektivet har siden den første versjonen trådte i kraft i 2005, omfattet muligheten for å utforme krav der det er betydelige miljøvirkninger i hele produktets livssyklus. Direktivets vedlegg I beskriver nærmere hva som inngår i «betydelige miljøvirkninger». Høy energibruk/lav energieffektivitet i bruksfasen er regnet som viktigst av de mest betydelige miljøvirkningene og dette har derfor hatt hovedfokus så langt i utformingen av økodesignkrav.

Sirkulærøkonomien aktiverer økodesigndirektivets latente mulighet for å stille nye krav som bidrar til å redusere andre typer betydelige miljøvirkninger. Material-/ressurseffektivitet er hyppig nevnt.  De nye kravene vil innfases med de helt nye produktene i arbeidsplanen og ved revisjonen av de eksisterende produktforordningene.  Kravene vil kunne dreie seg om: 

 • Holdbarhet/levetid
 • Reparerbarhet
 • Oppgraderingsmulighet
 • Utforming med tanke på senere demontering
 • Informasjon (merking av plastkomponenter)
 • Tilrettelegging for gjenbruk
 • Tilrettelegging for resirkulering (unngå uforenelige plastikktyper)
 • Drivhusgasser og andre utslipp

Markedsovervåking og internasjonalt samarbeid

Kommisjonen viderefører sitt arbeid med å styrke medlemslandenes tilsynssamarbeid gjennom ADCO. Videre videreføres det internasjonale samarbeidet med sikte på en global tilnærming i standarder, testmetoder samt, hvis mulig, også minimumskrav. Dette kan for eksempel skje gjennom internasjonalt standardiseringsarbeid, produktspesifikke avtaler eller som del av bilaterale handelsavtaler.

Utsikt fremover

Kommisjonen planlegger å arbeide med følgende prioriteringer i tiden fremover:

 1. Sluttføre pågående regelverksprosesser som er forankret i tidligere arbeidsplaner
 2. Gjennomføre nye vurderinger av de eksisterende forordningene som inngår ny arbeidsplan
 3.  Igangsette kravforberedende studier for de helt nye produktgruppene i ny arbeidsplan
 4. Styrke økodesigndirektivets bidrag i sirkulærøkonomien
 5. Tilrettelegge for et sterke tilsynssamarbeid mellom medlemslandene 
 6. Styrke internasjonalt samarbeid med sikte på ytterligere tilnærming i metoder for testing og målinger samt, om mulig, også tilnærming i energikravene.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettslige konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

NVE vil følge opp ny arbeidsplan ved å prioritere hvilke produktgrupper som skal gis særlig oppfølging. NVE vil varsle norske aktører om planen og prioriteringer.

Andre opplysninger

Studiumet ledes av Oeko-Institut med støtte fra de to prosjektpartnerne BIO by Deloitte og ERA Technology.  Lenke til den forberedende studien for ny arbeidsplan http://www.ecodesign-wp3.eu/

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0125/2009 og 2010/30

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker