Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikkerhetskrav, spesialkjøretøy

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 214/2014 av 25. februar 2014 om endring av vedlegg II, IV, XI, XII og XVIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

Commission Regulation (EU) No 214/2014 of 25 February 2014 amending Annexes II, IV, XI, XII and XVIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt den 25. februar 2014, og trer i kraft i EU på den måten som det fremgår under 'merknader' (dels straks, dels den 1. november 2014).

Forordningen har ikke vært på nasjonal høring.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 214/2014 omhandler oppdaterte tekniske krav til spesielle kjøretøy, som medfører endringer i rammedirektiv 2007/46/EF.

Direktiv 2007/46/EF fastsetter harmoniserte administrative bestemmelser og generelle tekniske krav for godkjenning av alle nye biler.

Gjennom Råds- og parlamentsforordning (EF) nr. 661/2009 ble det innført en rekke ECE-regulativer som skal erstatte de fleste tilsvarende EU-direktiver, med unntak av miljøkrav. Gjennom forordning (EU) nr. 1229/2012 ble forordning 661/2009 implementert i vedlegg IV (del I) til direktiv 2007/46/EF når det gjelder typegodkjenning av kjøretøy i ubegrenset antall. Forordning (EU) nr. 214/2014 skal på samme måte gjennomføre forordning 661/2009 når det gjelder sikkerhetskrav som skal stilles ved godkjenning av spesielle kjøretøy. Dette gjøres ved å endre relevante punkter i direktiv 2007/46/EF. Især vil direktivets vedlegg XI (som inneholder liste over rettsakter som skal brukes ved godkjenning av spesielle kjøretøy) endres for å tilpasses de endringer som følger av forordning 661/2009.

Endringer i direktiv 2007/46/EF (heretter 'direktivet') når det gjelder godkjenning av spesielle kjøretøy som følge av forordning 214/2014 (heretter 'forordningen'):

I direktivets vedlegg II blir det endring av definisjonen for ambulanse. Videre blir to nye definisjoner tatt inn- "exceptional load transport motor vehicle' og 'multi-equipment carrier'. Endringene trer i kraft straks.

Direktivet vedlegg XI blir erstattet av et nytt,  oppdatert vedlegg der de endringer som fremgår av forordning 661/2009 (korresponderende ECE-regulativer) blir implementert. Det blir innført strengere krav til ambulanse og bil som er innrettet for rullestoler. Dette innebærer tilleggskrav for pasientrommet på ambulanser i vedleggets tillegg 1 og tilleggskrav for testing av rullestol biler i vedleggets tillegg 3. Tilleggskravene skal gjelde fra 1. november 2014, og vil da gjelde for nye typer kjøretøy. For øvrig trer endringene i vedlegg XI i kraft straks.

I direktivets vedlegg XII - som tidligere er endret ved forordningene 1229/2012 og 1230/2012 - blir det gjort visse endringer i tillatte grenser for små serier.  Når det gjelder EF-småserietypegodkjenning (direktivets artikkel 22) øker grensene for N1-kjøretøy fra 0 til 1000. For nasjonal småserietypegodkjenning (direktivets artikkel 23) justeres grensene slik: M1 (øker fra 75 til 100), N1 (holdes konstant på 500 frem til 31.10.16, fra da av reduseres antallet til 250). Endringene i vedlegg XI og XII trer i kraft straks, der ikke annet er særlig bestemt.Endringene trer i kraft straks.

Direktivets vedlegg XVIII - som gjaldt opprinnelseerklæring for kjøretøyer - slettes. Vedlegget var relevant for registrering av spesialkjøretøyer basert på ikke ferdigoppbygde biler som hadde en nasjonal typegodkjenning . Siden EU-typegodkjenninger vil erstatte nasjonale typegodkjenninger i henhold til datoene fastsatt i direktivets vedlegg XIX , vil vedlegg XVIII bli slettet i overgangsperioden som fremgår av vedlegg XIX. Endringene trer i kraft fra 1. november 2014.

I direktiv 2007/46/EF er det bestemt at helbil-typegodkjenning av spesielle kjøretøyer er obligatorisk  i samsvar med de tidsfrister som fremgår av direktivets vedlegg XIX. Fra 1. november 2014 er eksisterende typegodkjenninger for kjøretøy ikke lenger gyldig (ihht. direktivets artikkel 26), med mindre de berørte  typegodkjenninger er blitt oppdatert i henhold til kravene som fremgår av direktivets vedlegg XI.

Øvrige endringer som følge av forordning 214/2014:

I direktivet vedlegg IV (del I) blir det visse mindre endringer, bl.a. vedrørende bakre underkjøringshinder. Når det gjelder kravområde 38 A (nakkestøtter) så blir dette rettet til kun å gjelde for M1. Endringene trer i kraft fra 1. november 2014.

I direktivets vedlegg IV (del II) er det p.t. oversikt over ECE-regulativer som kan brukes som alternativ til del I. Imidlertid har del I gjennom forordning 1229/2012 blitt oppdatert med de relevante ECE-regulativer. Det meste av del II anses derfor overflødig, og vil nesten i sin helhet bli slettet. Endringene trer i kraft fra 1. november 2014.


 Merknader
EU-hjemmel:

Forordning (EU) nr. 214/2014 er en endringsfororordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Gjeldende rett:

Direktiv 2007/46/EF er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Norsk gjennomføring:

Forordning 214/2014 vil bli implementert på egnet sted i  forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å tilhøre Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.)

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 214/2014
Basis rettsaktnr.: 2007/46/EF
Celexnr.: 32014R0214

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2014
Frist returnering standardskjema: 22.04.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen