Forsiden

Sporingsdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2014/58/EU av 16. april 2014 om opprettelse av et system for sporing av pyrotekniske artikler i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/23/EF

Commission implementing directive 2014/58/EU of 16 April 2014 setting up, pursuant to Directive 2007/23/EC of the European Parliament and of the Council, a system for the traceability of pyrotechnic articles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Direktivet ble vedtatt 16. april 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2007/23/EF omhandler markedsføring av pyrotekniske artikler. Direktivet oppstiller tekniske krav til de pyrotekniske artiklene som slippes på markedet slik at de er sikre, og krav til markedsdeltakerne.

Direktiv 2014/58/EU omhandler sporingssystem av pyrotekniske artikler. Direktivet pålegger tekniske kontrollorgan å publisere hvilke CE-merkede pyrotekniske artikler som de har CEmerket. Dette skal publiseres på egne nettsider sammen med en viss minimumsinformasjon om produktene. Dette er allerede etablert praksis hos de fleste tekniske kontrollorgan på området. Direktivet innfører denne systematikken til å omfatte alle tekniske kontrollorgan og den utvides til også å omfatte produsenter og importører av pyrotekniske artikler. Hensikten med systemet er at det vil kunne garantere identifikasjonen av pyrotekniske artikler og produsenter av disse, gjennom alle trinn i leveringskjeden og skal bidra til en enhetlig implementering og håndheving av direktiv 2007/23/EF. Intensjonen er å gjøre markedsovervåking av produktene enklere for myndighetene.

Nummereringen og identifikasjonen er basert på den allerede implementerte nummerering i de harmoniserte standardene som er utviklet for pyrotekniske artikler. Teknisk kontrollorgan, produsenter og importører av pyrotekniske artikler skal etablere og opprettholde et register over registreringsnumrene på de artiklene de enten har CE-merket, produsert eller solgt på markedet sammen med informasjon om kopier av sertifikater og dokumenter som er benyttet til å utstede CE-merket. Denne informasjonen skal kunne gjøres tilgjengelig på forespørsel fra relevante myndigheter og oppbevares i 10 år. Dersom selskapet går konkurs skal registeret sendes relevant myndighet.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

For tekniske kontrollorgan vil det nye være at de skal gjøre informasjonen tilgjengelig på internett. I Norge, er det per i dag, ikke utpekt teknisk kontrollorgan på området.

For produsenter og importører er det ikke satt krav om at informasjonen skal publiseres, men informasjonen skal gjøres tilgjengelig for relevante myndigheter på forespørsel.

Det antas å ha mindre administrative og økonomiske konsekvenser.

For Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan det få administrative konsekvenser dersom virksomhetene går konkurs og DSB skal holde oversikt over registrene.

Rettslige konsekvenser

Direktiv 2007/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 3. oktober 2013 nr. 1199 om pyrotekniske artikler, og i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Gjennomføring av direktiv 2014/58/EU vil kreve endringer i forskriften om pyrotekniske artikler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering

Direktivet er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2014)58
Rettsaktnr.: 2014/58/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/23/EF
Celexnr.: 32014L0058

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.04.2014
Frist returnering standardskjema: 03.06.2014
Dato returnert standardskjema: 23.05.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker