Direktivet om trykkpåkjent utstyr

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/68/EU av 15. mai 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om markedsføring av trykkpåkjent utstyr (omarbeiding)

Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (recast)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.10.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: VIII. Trykkbeholdere

Status

Direktiv 2014/68/EU ble vedtatt 15. mai 2014 og publisert i EU-tidende L 189 27. juni 2014.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Varepakken ble vedtatt i 2008 med virkning fra 2010 og inneholder to forordninger; forordning (EF) nr. 764/2008 og forordning (EF) nr. 765/2008 og en beslutning; (EF) nr. 768/2008 som fastsetter retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS, jf. artikkel 2 første ledd. Formålet med beslutningen er å strømlinjeforme fremtidig harmonisert EØS-regelverk, slik at det blir lettere for virksomheter å forstå og forholde seg til. Sentrale begreper og prosedyrer skal defineres på samme måte i ulike direktiver og forordninger. Det samme gjelder plikter for importører og distributører. Formålet med sistnevnte er å klargjøre at aktører lenger nede i distribusjonskjeden også har visse forpliktelser til å sørge for at varene de distribuerer til markedet er i tråd med gjeldende regelverk.

Direktiv 2014/68/EU er en teknisk revisjon i tråd med den omforente ordlyden som er vedtatt i varepakkens beslutning 768/2008/EF. I tillegg innebærer direktiv 2014/68/EU en tilpasning til forordning (EF) nr. 1272/2008/EF om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Direktiv 2014/68/EU vil, fra 19. juli 2016, erstatte direktiv 1997/23/EF om trykkpåkjent utstyr.

Direktiv 2014/68/EU regulerer trykkpåkjent utstyr og enheter for et tillatt maksimalt trykk PS større enn 0,5 bar (overtrykk) og som konstrueres, produseres, markedsføres og settes i drift. Direktivet skal sørge for at trykkpåkjent utstyr og enheter ved første gangs idriftsettelse er i forsvarlig stand. Direktivet gjelder også for tekniske kontrollorganer, brukerinspektorater og tredjepartsorganer når de utfører samsvars- og sertifiseringsprosedyrer i henhold til direktivet.

Direktiv 2014/68/EU består av 52 artikler og 6 vedlegg, og er i all hovedsak bygget opp tilsvarende som direktiv 1997/23/EF.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 114.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Direktiv 2014/68/EU antas ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for markedsaktørene.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 1997/23/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr. Gjennomføring av direktiv 2014/68/EU vil kreve revisjon av denne forskriften.

Vurdering

Direktiv 2014/68/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2013)0471
Rettsaktnr.: 2014/68/EU
Basis rettsaktnr.: 1997/23/EF
Celexnr.: 32014L0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2014
Frist returnering standardskjema: 08.08.2014
Dato returnert standardskjema: 28.10.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker