Forordning (EU) 2016/5

Kommisjonens forordning (EU) 2016/5 av 5. januar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som angår implementering av vesentlige krav til miljøbeskyttelse (Opinion No 05/2014 som angår CAEP/9 endringer)

• Commission Regulation (EU) 2016/5 of 5 January 2016 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the implementation of essential requirements for environmental protection (Opinion No 05/2014 Implementation of CAEP/9 amendments)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA publiserte opprinnelig NPA (Notices of Proposed Amendment) 2014/15 "Implementation of CAEP/9 amendments; Update of CS-34 & CS-36”.

EASA gjennomførte en åpen høring av forslaget med høringsfrist til 25. august 2014. Luftfartstilsynet gjennomførte en nasjonal høring av NPA 2014/15 i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014.

I tilknytning til den vedtatte rettsakten vil EASA utarbeide veiledningsmateriale i form av AMC og GM.

EASA oppdaterte saken gjennom å publisere Opinion No 05/2014 den 12. desember 2014.  

Det er utarbeidet eget EØS-notat for rettsakten i forordning (EF) nr. 216/2008 ("grunnforordningen"). 

Kommisjonen vedtok den 5. januar 2016 forordning (EU) 2016/5, som endre forordning (EU) nr. 748/2012. Samme dag vedtak kommisjonen forordning (EU) 2016/4, som endre forordning (EF) nr. 2016/2008.

Rettsakten vurderes til å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten ble vedtatt i EØS-komiteen 18. mars 2016 og gjennomført i norsk rett jf. forskrift 29. mars 2016 nr. 325 om endring i forskrift om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner.

Sammendrag av innhold

EU Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) 2016/5 av 5. januar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som angår implementering av vesentlige krav til miljøbeskyttelse. Rettsakten har bakgrunn i Opinion No 05/2014 og EASA publiserte 12. desember 2014 Opinion nr. 05/2014, son en oppfølging av NPA 2014/15, som blant annet omhandlet endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen). Dette EØS-notatet omhandler rettsakten til endring i forordning (EU) nr. 748/2012.

Rettsakten inkorporer CAEP/9 endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr 216/2008 og i Annex I (Part- 21) vedlegg til kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012.

Rettsakten tar sikte på å sikre samsvar mellom det felleseuropeiske regelverket og de nyeste ICAO SARPs om flystøy og flymotorutslipp. Dette vil sørge for at et høyt ensartet nivå av miljøbeskyttelse i EU opprettholdes, i tillegg til at det vil gi like konkurransevilkår for alle aktører i luftfartsmarkedet. ICAO SARP ble godkjent av ICAO underkomite for Aviation Environmental Protection på det niende møtet i februar 2013 og vedtatt av ICAOs råd i mars 2014.

Rettsakten innlemmer CAEP / 9 endringer i artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008, videre i vedlegget (Part 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 og i EASAs CS (Certifications Specifications) for utslipp og drivstoff fra flymotor (CS-34) samt flystøy (CS-36), inkludert de relaterte AMC (Acceptable Means of Compliance) og veiledningsmateriell GM (Guidance Material).

Merknader

Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Rettsakten medfører at det må vedtas som en endringsforordning til forordning (EU) nr. 748/2012, og endringsforordningen gjennomføres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Konsekvenser

Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler til Part-21, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Rettsakten får for øvrig kun konsekvenser for produsenter av luftfartøy, og det er ingen slike produsenter i Norge. Rettsakten får derfor ingen direkte konsekvenser for norske operatører eller aktører.

Sakkyndige instansers merknader

NPA 2014/15 ble sendt på nasjonal høring i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014. Det kom 12 høringssvar og ingen av de som svarte på høringen hadde innvendinger til forslaget.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på rettsakten og mener den vil bidra til å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Luftfartstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)0005
Rettsaktnr.: 0005/2016
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32016R005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2016
Frist returnering standardskjema: 31.01.2016
Dato returnert standardskjema: 20.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 56/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.07.2014
Høringsfrist: 20.08.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 29.03.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.04.2016

Lenker