(6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glucosaminesalt (MTHFA) i kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) 2015/414 av 12. mars 2015 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF når det gjelder (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt i fremstilling av kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2015/414 of 12 March amending Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council as regards (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt used in the manufacture of food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

EU-kommisjonens utkast til rettsakt fikk tilslutning fra medlemsstatene med kvalifisert flertall på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen den 12. mars 2015 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kosttilskuddsdirektivet (2002/46/EU) inneholder lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til kosttilskudd (vedlegg 1), og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene (vedlegg 2). Nye vitamin- og mineralforbindelser kan inkluderes på positivlistene til kosttilskuddsdirektivet dersom forbindelsene er helsemessige trygge og har god biotilgjengelighet.

Forslaget til forordning vil innarbeide (6S)-5-metyltetrahydrofolic acid, glucosamine salt  (MTHFA) (vedlegg 2), som en kilde til folat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Dette innebærer at industrien vil få et større spekter av stoffer å velge mellom ved produksjon av kosttilskudd og ved tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler.

Forbrukerne:

Forbindelsen er vurdert som helsemessig trygg og biotilgjengelig.

Mattilsynet:

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA publiserte en risikovurdering 11. september 2013 som konkluderer med at MTHFA som en alternativ kilde til folat, er helsemessig trygt ved de bruksbetingelsene som er fremsatt i søknaden. Forbindelsen har tilsvarende biotilgjengelighet som folatforbindelser i mat.

MTHFA ble godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd i møtet i regulatorisk komité 10. februar 2014 (beslutning 2014/154/EU).

Mattilsynet støtter utvidelse av positivlisten med stoffer som er vurdert trygg.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)414
Rettsaktnr.: 414/2015
Basis rettsaktnr.: 2002/46
Celexnr.: 32015R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2015
Frist returnering standardskjema: 13.03.2015
Dato returnert standardskjema: 16.03.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 145/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2015
Høringsfrist: 05.03.2015
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker