EØS-notatbasen

Biocid-arbeidsprogram

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 av 4. august 2014 om vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidprodukter som er omfattet av Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 of 4 August 2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 4. august 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, herunder deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, inkludert aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Gjennom artikkel 89 i forordning (EU) nr. 528/2012 gis Kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige stoffvurderingsprogrammet etablerte en liste over aktive stoffer som skulle vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Siden direktiv 98/8/EF er opphevet må disse reglene videreføres og tilpasses den nye biocidforordningen (528/2012) for videre å følge opp stoffvurderingsprogrammet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet for vurdering av aktive stoffer (med endringer) blir derfor erstattet av forordning (EU) nr. 1062/2014. Forordning (EU) nr. 1062/2014 sørger for at aktive stoffer som blir omfattet av forordning (EU) nr. 528/2012, men som ikke var omfattet av biociddirektivet 98/8/EF kommer inn i stoffvurderingsprogrammet med frister for levering av disse søknadene. Dette gjelder blant annet stoffer som produseres på bruksstedet (in-situ genererte stoffer). Forordningen setter også nye frister for landene til å levere sine evalueringer av søknadene de allerede har mottatt under direktiv 98/8/EF. Dette for å holde fristen for hele stoffvurderingsprogrammet som nå er utvidet til 2024. Forordningen skal også sikre at eventuelle nanomaterialer av aktive stoffer meldes inn og at stoffvurderingsprogrammet videreføres i overenstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 528/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2014 skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1062/2014 er vurdert til ikke å innebære noen utvidet overføring av myndighet enn det som følger av tidligere rettsakter knyttet til biocider.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1062/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014R1062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2014
Frist returnering standardskjema: 21.11.2014
Dato returnert standardskjema: 16.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 20.03.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 52/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2015
Høringsfrist: 12.03.2015
Frist for gjennomføring: 21.03.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 22.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.04.2015