Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. av forordning 669/2009 - 1. kv. 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1295/2014 av 4. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1295/2014 of 4 December 2014 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 4. desember 2014, med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 1295/2014 trer i kraft 1. januar 2015 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Ingen endring.

Ut av listen:
- Appelsiner fra Egypt (pesticider - næringsmidler - friske eller tørkede) tas ut av listen på grunn av positiv utvikling det siste året, med få funn.
- Koriander, basilikum og mynte fra Thailand (salmonella - næringsmidler - friske eller kjølte urter) tas ut av listen på grunn av positiv utvikling det siste året, med få funn.
- Koriander og basilikum fra Thailand (pesticider - næringsmidler - friske eller kjølte urter) tas ut av listen på grunn av positiv utvikling det siste året, med få funn.

Andre endringer:
- Tørkede krydder (diverse pepperfrukter og muskat) fra India (aflatoksiner - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av omfattende funn de siste årene.
- Betelblader fra India (salmonella - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 50 % på grunn av omfattende funn det siste året.
- Betelblader fra Thailand (salmonella - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 50 % på grunn av omfattende funn det siste året.
- Vinblader fra Tyrkia (pesticider - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av omfattende funn det siste året.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har ikke vært noe direkteimport av appelsiner fra Egypt til Norge de siste årene (2013 og 2014). Direkteimporten av koriander, basilikum og mynte fra Thailand har vært av begrenset mengde de siste årene. Ved å fjerne disse produktene fra listen vil Mattilsynet kunne spare noe arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll av disse produktene etter forordning (EF) nr. 669/2009. Dette vil også gi næringen en liten besparelse ved man ikke lenger trenger fremstille disse produktene til kontroll etter forordning (EF) nr. 669/2009 ved direkteimport til Norge.

Det har ikke vært noen direkteimport av betelblader fra India eller Thailand de siste årene. Det har vært en viss direkteimport av vinblader fra Tyrkia og tørkede krydder fra India de siste årene. Økningen av kontrollfrekvensen for disse produktene vil kunne gi Mattilsynet en større arbeidsbelastning på grunn av flere kontroller og vil kunne påføre næringen ekstrautgifter i forbindelse med at de skal dekke kostnadene ved denne kontrollen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009. Fjerningen av appelsiner fra Egypt og koriander, basilikum og mynte fra Thailand (salmonella og pesticider) fra listen vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS).

Rettsakten øker kontrollfrekvensen for fire produktgrupper, tørkede krydder fra India, betelblader fra India og Thailand og vinblader fra Tyrkia. Det har vært en begrenset direkteimport av disse produktene de siste årene. Økningen i kontrollfrekvensen vurderes til å ikke medføre store kostnader for Mattilsynet eller næringen. Endringen av kontrollfrekvensene på disse produktene fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen som disse produktene kan utgjøre på folke- og dyrehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1295/2014
Celexnr.: 32014R1295

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen