Endringer vedr nødbremsesystemer (AEBS)

Kommisjonsforordning (EU) 2015/562 av 8. april 2015 om endring av Kommisjonens forordning (EU) nr. 347/2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til kravene ved typegodkjenning av visse klasser av motorkjøretøyer når det gjelder avanserte nødbremsesystemer

Commission regulation (EU) 2015/562 of 8 April 2015 amending Regulation (EU) No 347/2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to type-approval requirements for certain categories of motor vehicles with regard to advanced emergency braking systems

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 8. april 2015 og blir gjeldende i EU fra 29. april 2015.

Forordningen ble sendt på nasjonal høring den 24.04.15, med høringsfrist satt til 08.06.15.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 11. juni 2015, beslutning nr. 142/2015. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil den 15. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2015/562 er en endringsforordning til forordning (EU) nr. 347/2012, der sistnevnte gjennomfører den del av forordning (EF) nr. 661/2009 som omhandler krav til AEBS (Advanced Emergency Braking Systems) ved typegodkjenning av kjøretøy. Forordning (EU) 2015/562 endrer vedlegg II til forordning 347/2012 og fastsetter testkriterier for advarsel og bremseaktivering for kjøretøy i gruppe M2 og N2 med totalvekt ikke over 8 tonn. Kriteriene som er satt tar hensyn til utviklingen av internasjonale harmoniserte funksjons- og testkrav som skjer på UNECE-nivå, jf. arbeidet med ECE-regulativ nr. 131 om AEBS.

Forordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter med tanke på generell sikkerhet. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 40/2012. Av forordningens artikkel 10 følger det at motorkjøretøy i kategoriene M2, M3, N2 og N3 skal være utstyrt med avansert nødbremsesystem, AEBS. Forordning (EU) 347/2012 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 og fastsetter spesifikke tekniske krav til AEBS og krav til hvordan dette skal være montert. Videre er testmetode beskrevet, samt hvilke kjøretøygrupper som omfattes av kravene forordningen oppstiller. Bestemmelsene om AEBS gjennomføres i to trinn. Forordning 347/2012 ble tatt inn i forskrift om bil og tilhenger til bil i november 2012.

EU-hjemmel:

Forordningen er en endringsforordning, og er vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende norsk lovgivning:

Forordning 347/2012 er i dag tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring:

Forordning 2015/562 vil bli innarbeidet i vedlegg I til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalg for handelsforenklinger.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge

Andre opplysninger

Norge har ikke være representert i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen. Imidlertid har Norge vært til stede i fora der regelverket har vært diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/562/EU
Basis rettsaktnr.: 32012R0347
Celexnr.: 32015R0562

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2014
Frist returnering standardskjema: 19.01.2015
Dato returnert standardskjema: 19.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.04.2015
Høringsfrist: 08.06.2015
Frist for gjennomføring: 12.06.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 15.06.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.06.2015

Lenker