Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/46 av 14.januar 2015 om godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner til slakt og avl (innehaver av godkjenning Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/46 of 14 January 2015 concerning the authorisation of diclazuril as a feed additive for chickens for fattening, for turkeys for fattening and for guinea fowl for fattening and breeding (holder of authorisation Huvepharma NV.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Saken gjelder godkjenning av et koksidiostatikum, diclazuril, med handelsnavn Coxiril® som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun, perlehøner og slaktekylling. Stoffet er klassifisert i kategorien "Koksidiostatika og histomonostatika" og i den funksjonelle gruppen "Koksidiostatika". Til alle dyreartene er det angitt et minste tillatte innhold på 0,8 mg/kg fullfôr og et største tillatte innhold på 1,2 mg/kg. Preparatet har ingen tilbakeholdelsesfrist. Det er imidlertid fastsatt MRL-verdier (største tillatt mengde rester av preparatet) i skinn og fett, muskel, lever og nyrer. MRL-verdiene er like for alle tre dyreartene. Det er ikke satt MRL-verdier for egg, og Coxiril® kan derfor ikke brukes til eggleggende perlehøner. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôrvarer, seksjon fôrvarer. Det har varighet til 4. februar 2025.

EFSA har vurdert søknaden og gitt uttalelse for hver av anvendelsene. De finner at preparatet har ønsket effekt ved minste tillatte mengde, at det er trygt i bruk og ikke skader miljøet. Preparatet er på markedet allerede under et annet handelsnavn. Diclazuril er blant de koksidiostatika som ikke er godkjent i Norge, så Mattilsynet tar saken kun til orientering.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Diclazuril er et koksidiostatikum som Norge ikke har godkjent. Rettsakten medfører bare en tilføyelse i feltet for EØS-henvisninger i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Rettsakten høres ikke, men omtales på Mattilsynets nettsider sammen med andre rettsakter som går etter hurtigprosedyren.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fôrtilsetningsstoffet er ikke tillatt å bruke i Norge, og endringen får derfor ingen innvirkning på Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Stoffet som godkjennes i rettakten er ikke tillatt å benytte i Norge og får derfor ingen praktiske konsekvenser hos oss.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/0046
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R0046

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2014
Frist returnering standardskjema: 29.01.2015
Dato returnert standardskjema: 29.01.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 82/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.01.2015
Høringsfrist: 02.03.2015
Frist for gjennomføring: 01.05.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker