Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Import - muslinger fra Peru - forlengelse 2014

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/874/EU av 3. desember 2014 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden

Commission Implementing Decision 2014/874/EU of 3 December 2014 amending Decision 2008/866/EC, on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.12.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 3. desember 2014, med ikrafttredelse 6. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru.

Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kom på grunn av inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.

Det er likevel tillatt å importere:
- kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,
- muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b).
Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.

På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen, forlenger beslutning 2014/874/EU gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2014 til 30. november 2015.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Forlengelsen av importforbudet fremstår som fornuftig i forhold til at Peru fortsatt ikke har fått kontroll på hepatitt-A utbruddene i muslinger.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/874/EU
Celexnr.: 32014D0874

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.12.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen