Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NPA 2014-27

NPA 2014-27 CAMO og Part-145-organisasjoners ansvar

NPA 2014-27 Continuing Airworthiness Management Organisations (CAMOs) and Part-145 organisations responsibilities

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget.

Forslaget til rettsakt ble publisert av EASA 2. desember 2014 som NPA 2014-27 (Notices of Proposed Amendment). Høringsfristen er 2. mars 2015.

Alle mottatte kommentarer vil bli innarbeidet i et svardokument (CRD) som vil bli kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til senere å kommentere CRD.

Luftfartstilsynet vil gjennomføre nasjonal høring fra 5. januar til 20. februar 2015.

Sammendrag av innhold

EASAs NPA 2014-27 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell om deltar i disse oppgaver. Forordning 2042/2003 vil imidlertid bli erstattet av forordning 1321/2014 innen denne nye endringsrettsakten er aktuell for vedtakelse.

I Norge er forordning (EF) 2042/2003 implementert gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2013 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

NPA 2014-27 foreslår endringer i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 (vedlikeholdsforordningen). Målet med endringene er å redusere risikoen knyttet til en feilaktig vurdering og ansvar i CAMOer og vedlikeholdsorganisasjoner, spesielt i forhold til koordinering i forbindelse med kompleks vedlikehold og driftsordninger.

Dette omfatter følgende aspekter:
a) ansvar knyttet til fastsettelse av luftdyktighet til flyet, inkludert prosedyrer og dokumentasjon som trengs for å sikre at det er meddelt til flybesetningen;
b) ansvar knyttet til utførelsen, koordineringen og kvittering for utført vedlikehold;
c) prosessen som følges for kvittering for utført vedlikehold.

Alle disse områdene bør være gjenstand for fareidentifikasjon og risikovurdering i CAMO og Part-145 organisasjoner.

Forslaget i denne NPA påvirker de fleste av Part-145 organisasjonene som er involvert i flyvedlikehold (A-karakter organisasjoner) generelt, Part-145 organisasjoner som er involvert i vedlikehold av komponenter (B / C / D-karakter), Subpart-F vedlikeholdsorganisasjoner og uavhengige sertifiserende personell som ikke er involvert i slike komplekse vedlikeholds ordninger.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom forslaget blir vedtatt krever dette endring i forordning (EU) nr. 2042/2003 (som vil bli erstattet av forordning 1321/2014 innen denne rettsakten er aktuell).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Organisasjoner som allerede har et robust system på plass forventes ikke å få økonomiske konsekvenser. Andre Part-145 organisasjoner vil bli gjenstand for en høyere økonomisk belastning proporsjonal med nivå av mangler i deres nåværende system. Det forventes at en evt. negativ økonomisk effekt kompenseres av besparelsene som oppnås gjennom et mer robust system og redusert antall ulykker/hendelser samduksjon av juridiske tvister som følge av uklare ansvarsforhold.

Endringene som foreslås i denne NPA bør ha en meget begrenset effekt på General Aviation -segmentet (for lette luftfartøy) siden de fleste av de berørte bestemmelsene bare gjelder for kommersiell lufttransport operatører (CAT) og deres vedlikeholdsorganisasjoner. Dette er tilfellet for bestemmelsene knyttet til:
- Operatørenes teknisk log-system;
- Sub-kontrahering av kontinuerlig luftdyktighet administrasjonsoppgaver for CAT operatører;
- Sub-kontrahering og entreprenørbestemmelsene i formelle avtaler inngått mellom en CAT operatør og de tilsvarende Part-145 organisasjoner.

Det forventes ingen negativ konsekvenser for General Aviation (for lette luftfartøy) fordi eiere, operatører, CAMOer, vedlikeholdsorganisasjoner og uavhengig sertifiserende personell som er involvert i denne kategorien av fly og operasjoner ikke trenger å forholde seg til kompliserte vedlikeholdsordninger som krever kompleks koordinering. Videre er det ikke noe krav i reguleringen for eier / operatør / CAMO å konkludere formelle vedlikeholdskontrakter for disse flyene.

Luftfartstilsynet vil i høringsperioden vurdere om rettsakten har noen særlige konsekvenser for Luftfartstilsynet eller andre norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Hjemmel i TFEU art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dersom forslaget blir vedtatt krever dette endring i forordning (EU) nr. 2042/2003 (som skal erstattes av forordning 1321/2014), som er implementert i norsk rett gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2013 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

EASA vil offentliggjøre en beslutning som inneholder de akseptable måter for overensstemmelse og veiledningsmateriale, når rettsakten er offentliggjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 05.01.2015
Høringsfrist: 20.02.2015
Frist for gjennomføring:
Til toppen