Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapportering av informasjon om teknikker brukt ved olje- og gassraffinerier under industriutslippsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 30. oktober 2014 om informasjon som medlemslandene skal stille til rådighet for rapportering om gjennomføring av direktiv 2010/75/EU når det gjelder BAT-konklusjoner (beste tilgjengelige teknikker) for raffinering av mineralolje og gass

Commission Implementing Decision of 30 October 2014 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States on integrated emission management techniques applied in mineral oil and gas refineries, pursuant to Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.12.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er til behandling i EFTA-landene.

Sammendrag av innhold:

BREF-dokumentet med BAT-konklusjoner for raffinering av olje og gass under direktiv 2010/75/EU IED (2014/738/EU) gir anledning til bruk av «integrated emission management technique» (bobleprinsippet) for fastsettelse av korttids- eller langtidsgrenser (BAT-AEL) for utslipp av NOX og SO2 til luft.  Dette omfattes av BAT-konklusjonene 57 og 58. Grensene kan da settes for anlegget som helhet eller til deler av eller grupper av utstyrsenheter på anlegget. Prinsippet anvendes allerede i Norge. Bruken av prinsippet forutsetter at den miljømessige virkningen/reduksjonen som oppnås etter bobleprinsippet blir minst like god eller bedre enn om BAT-AEL fastsettes for enkeltenheter (eksempelvis oljekjel, prosessovn). Bruken av prinsippet gir anledning til å gjennomføre tiltak der det er mest kostnadseffektivt – at tiltak kan gjennomføres på større kilder som gir større utslippsreduksjoner fremfor på mange små kilder.

I henhold til Kommisjonsbeslutning 2014/768/EU av 30. oktober 2014, skal medlemslandene rapportere på bruken av bobleprinsippet ved fastsettelse av grenser for utslipp av NOx og SO2 til luft.

Rapporteringen skal omfatte type utslippskilder som er regulert på denne måten og på hvilken måte grenseverdiene er satt. I tillegg skal det rapporteres på målesystemet for utslippet og resultater fra målingene.

Rapporteringen skal dekke årene 2017 - 2019 innen 30. september 2020.

Merknader:

Gjennomføringen av beslutningen krever ikke endring av norsk regelverk og grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringsforpliktelsene som følger av beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter i Norge. Private berøres heller ikke av beslutningen.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten ansees for å være relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/768/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32014D0768

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.11.2014
Frist returnering standardskjema: 18.12.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen