Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 101/2014 av 4. februar 2014 om godkjenningen av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No. 101/2014 of 4 February 2014 concerning the authorisation of L-tyrosine as a feed additive for all animal species....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av den svovelholdige aminosyren L-tyrosin. Den er er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger. L-tyrosin er framstilt ved hydrolyse av keratin fra fjørfefjør og skal ha tyrosininnhold på minst 95%. Stoffet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. L-tyrosin er en effektiv kilde for svovelholdige aminosyrer til alle dyrearter. Det er angitt analysemetoder for stoffet. Bruksanvisningen skal inneholde en anbefaling om at mengde L-tyrosin ikke skal overstige 5g/kg fullfôr til matproduserende dyr og 15g/kg fullfôr til ikke-matproduserende dyr. Begge grenseverdier er beregnet for fôr med vanninnhold på 12%. I tillegg til animosyreeffekten, kan tyrosin bidra til å øke fargestyrken på nebb og fjørdrakt hos fjørfe.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. februar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Tidligere er to svovelholdige aminosyrer, methionin og cystin, godkjent som fôrtilsetningsstoff. Stoffer i gruppen kan til en viss grad erstatte hverandre i en fôrrasjon, men en godkjenning av L-tyrosin er positivt. Den sikrer en gunstigere aminosyresammensetning i fôr og en sikrere aminosyretilførsel, spesielt til enmagede dyr. Til katter er tyrosin en essensiell aminosyre, som må tilføres gjennom fôrmidler eller tilsettes i fôret.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Godkjenningen av L-tyrosin er gunstig for husdyrernæringen. Tilførselen av aminosyrer kan i enda større grad enn før tilpasses dyreas behov. Tar en i bruk nye fôrmidler i en fôrblanding, kan innholdet av tyrosin eller andre svovelholdige aminosyrer variere. Muligheten til å bruke tilsetningsstoffet L-tyrosin i tillegg til andre aminosyrer er gunstig, for å få en balansert fôrrasjon. Anbefalt dosering som er angitt, bekrefter at overfôring med L-tyrosin ikke har noen positive effekter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 101/2014
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014R0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.01.2014
Dato returnert standardskjema: 27.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 113/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2014
Høringsfrist: 20.05.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker