Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Administrasjon av luftfartøysoperatører 2014

Kommisjonsforordning 100/2014 av 5. februar 2014 om endring av forordning 748/2009 om listen av luftfartøysoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF...

COMMISSION REGULATION (EU) No 100/2014 of 5 February 2014 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators that performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the ad...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 5. februar 2014. Rettsakten krever ikke særskilt nasjonal gjennomføring da klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd bare henviser generelt til "listen over luftfartøysoperatører slik den er innlemmet i EØS-avtalen". Det er dermed ikke nødvendig å endre forskriften hver gang det vedtas en ny liste i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Kvoteplikten avhenger av om operatøren utfører flyvninger som faller innenfor Annex I. Operatører som står på listen kan falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Til sammen 46 operatører er i henhold til listen oppført under Norge, og skal dermed forholde seg til norske myndigheter når det gjelder blant annet tildeling og utdeling av klimakvoter, utslippsrapportering og innlevering av klimakvoter til oppgjør for kvoteplikten. Tre nye operatører (Gilead Sciences, Martin Thu Tesli og Sundt Air Sweden) har kommet inn på listen siden forrige oppdatering sommeren 2013. Bristow Norway har falt ut av listen siden sist. Eurocontrol opplyser at Bristow er tatt ut av listen fordi denne operatøren ser ut til å falle under de minimis-grensene for kommersielle operatører (utslipp på mindre enn 10 000 tonn per år). Eurocontrol har imidlertid manglende tilgang til data for flyvninger offshore. Ut fra mer detaljert informasjon om utførte flyvninger antar Miljødirektoratet at to helikopteroperatører som ikke står på listen (Bristow Norway og CHC Helicopter) skal være med i kvotesystemet som følge av flyvninger til offshoreinstallasjoner. Kvoteplikten følger som nevnt av utførte flyvninger, ikke av om en operatør står på listen eller ikke.

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet).

Når det gjelder økonomiske og administrative kostnader, vil administrasjonskostnadene bli høyere for land som har ansvar for mange operatører. Norge har ansvar for få operatører sammenlignet med de fleste andre land. Eventuelle Kyotokvoter som luftfartøysoperatørene leverer til oppgjør for kvoteplikt skal samles i en felles pott før de fordeles. Enkeltland får med andre ord ikke fordeler av at de tilfeldigvis administrerer mange operatører. Antallet kvoter hvert land får anledning til å selge er også uavhengig av hvor mange operatører landet administrerer. Salgskvotene fordeles i stedet ut fra 2010-utslippene, nærmere bestemt ut fra hvor stor andel av de kvotepliktige operatørenes 2010-utslipp som tilskrives hvert enkelt land.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.  Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2014)000
Rettsaktnr.: 100/2014
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32014R0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2014
Frist returnering standardskjema: 27.02.2014
Dato returnert standardskjema: 27.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 56/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.04.2014

Lenker

Til toppen