Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1365 av 18. desember 2013 om godkjenningen av et preparat av alfa-galactosidase produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (CBS 120604) som fôrtilsetningsstoff for slaktefjørfe av økon...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1365/2013 of 18 Desember 2013 concerning the authorisation of a preparation of alpha-galactosidase produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for minor poult...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av alfa-galactosidase produsert av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase produsert av Aspergillus niger (CBS 120604)som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe av økonomisk mindre viktige raser og til kylling som skal bli verpehøner. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzympreparatet er allerede godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. The European Food Safety Authority (EFSA) har nå vurdert preparatet og finner dette trygt i bruk til kylling som skal bli verpehøner og at dette kan ekstrapoleres til også å gjelde for slaktefjørfe av økonomisk mindre viktige raser. Det er angitt en minimumsgrense for tilsetning for å sikre effekt, men også en anbefalt øvre grense.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komite for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 8. januar 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede finnes på markedet. Godkjenningen gir et utvidet bruksområde, noe som kan være en administrativ forenkling av bruken.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir et utvidet bruksområde til et enzympreparat som kan virke fordøyelsesfremmende på fjørfe. At samme preparat kan benyttes til flere grupper av fjørfe er en administrativ forenkling. God tarmfunksjon er viktig hos fjørfe både for å sikre god tilvekst og god velferd. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1365/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2013
Frist returnering standardskjema: 30.01.2014
Dato returnert standardskjema: 21.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen