Kommisjonens rekommandasjon for livsløpsanalyser

Kommisjonens Rekommandasjon 2013/179/EU om bruk av felles metoder for å måle og formidle miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter...

Commission Recommendation 2013/179/EU on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organizations ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Rekommandasjonen fremmer bruk av metoder for å måle miljømessig fotavtrykk knyttet til virksomheters og produkters livsløp. Målgruppen inkluderer medlemsstatene, samt private og offentlige virksomheter som måler eller har til hensikt å måle eller formidle informasjon om miljømessig fotavtrykk for produkter, tjenester eller virksomheter innenfor det europeiske felles markedet. Rekommandasjonen angår ikke implementering av obligatorisk lovgivning som stiller krav om spesifikk metodikk for å beregne miljømessig fotavtrykk av produkters og virksomheters livsløp. 


Merknader
Rekommandasjonen inneholder ikke forslag om rettslig bindende regelverk. Ettersom det ikke er praksis for å innlemme rekommandasjoner i EØS-avtalen, er de administrative og økonomiske konsekvensene private aktører eller offentlige myndigheter i Norge ikke vurdert.

Sakkyndige instansers merknader

Rekommandasjonen har ikke vært på høring. 

Rettsakten skal behandles i EØS-spesialutvalget for miljø hvor Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert.  

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Se også EØS-notat om Kommisjonens melding "Building the Single Market for Green Products", behandlet i SU miljø 19.06.2013. Rekommandasjonen bygger videre på den nevnte meldingen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/179/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013H0179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2013
Frist returnering standardskjema: 11.12.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker