Notifisering av avfallsplaner m.v.

Kommisjonsbeslutning 2013/727/EU om format for notifisering av vedtak av og substansielle endringer i avfallsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer

Commission Implementing Decision 2013/727/EU of 6 December 2013 establishing a format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of the waste management plans and the waste prevention programmes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Beslutningen er til vurdering i EØS-EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen fastsetter format for innrapportering av vedtatte nasjonale avfallsplaner og avfallsforebyggingsprogrammer, samt substansielle endringer i disse, jf. EUs rammedirektiv for avfall (2008/98/EF) artikkel 28. Beslutningen er i tråd med anbefaling fra en komité etablert i henhold til artikkel 39 i direktivet. Komiteen skal faglig bistå Kommisjonen i utarbeidelse av retningslinjer og veiledning knyttet til gjennomføring av rammedirektivet for avfall.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Beslutningen er rettet mot myndighetene og vil ikke kreve endringer i norsk lover.

Administrative konsekvenser: Beslutningen vil ikke få vesentlige administrative konsekvenser i Norge.

Økonomiske konsekvenser for Norge for private og for offentlige myndigheter (kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå): Beslutningen retter seg mot statlige myndigheter og vil ikke medføre vesentlige økonomiske konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen har ikke vært på høring.

Rettsakten er behandlet i møte 6. februar 2014 i EØS-spesialutvalget for miljø, hvor Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/727/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/0098/EU
Celexnr.: 32013D0727

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2013
Frist returnering standardskjema: 04.02.2013
Dato returnert standardskjema: 06.02.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker