Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester fo (EU) nr. 1317/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1317/2013 av 16. desember 2013 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av 2,4-D, beflubutamid, cyclanilid, dinikonazol, florasulam, metolaklor og S-metolaklor og mi...

Commission Regulation (EU) No 1317/2013 of 16 December 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4-D, beflubutamid, cyclanilide, diniconazole, florasulam, metolachlor and S-metolachlor, ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.03.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for 2,4-D, beflubutamid, cyclanilid, dinikonazol, florasulam, metolaklor og S-metolaklor og milbemektin i eller på visse næringsmidler og fôrvarer. 

MRL for stoffene 2,4-D, cyclanilid, florasulam, metolaklor og S-metolaklor og  milbemektin er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg II og vedlegg III del B.

MRL for stoffene beflubutamid og dinikonazol er oppført i forordning (EF) nr. 396/2005 vedlegg III del A.

Endringene i denne forordningen skjer etter en gjennomgang av eksisterende MRLer etter forordning (EF) nr. 396/2005 artikkel 12. Ved vurdering av virkestoffer etter artikkel 12 vurderer EFSA alle eksisterende MRLer som er satt for det aktuelle stoffet i forhold til helsefare for forbruker. Artikkel 12 inneholder tidsfrister for EFSA når det gjelder revurdering av MRLer for stoffer.

Ikrafttredelse og overgangsordninger:

Endringene av MRLene skal gjelde i EU fra 6. juli 2014. Produkter som er lovlig produsert før 6. juli 2014, kan omsettes også etter denne datoen. Forsinket ikrafttredelse av MRLene og overgangsordning for allerede produserte produkter begrunnes med at medlemsstater, produsenter i tredjestater og virksomheter skal få tid til å omstille seg og at varer som allerede er produsert i tråd med tidligere regelverk skal kunne eksporteres til EU/EØS-området. Forutsatt at forordningen allerede er implementert i norsk regelverk, vil samme tidspunkt for implementering av MRLene også gjelde i Norge.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon pesticide residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser (reasoned opinions) og annen relevant informasjon.

Implementering av denne forordningen innebærer i hovedsak at fastsatte MRLer enten beholdes eller reduseres og at noen få MRLer settes høyere. MRLer som ikke er fastsatt, er satt til den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) som er det laveste nivå man kan kvantifisere ved analyse. Flere MRLer (ved LOQ) reduseres der LOQ settes lavere for flere produktgrupper for noen av stoffene. Dette skjer blant annet på grunn av en utvikling der det nå er tilgjengelig bedre analysemetoder enn tidligere. For visse produkter settes LOQ likevel høyere på grunn av analytiske utfordringer for visse typer produkter. Dette gjelder blant annet urter og honning.

Endringene denne forordningen innebærer i hovedsak at mange MRLer blir satt lavere eller slettet. Tidligere fastsatte MRLer som slettes, settes til den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

Endringer i MRL i forordning (EU) nr. 1317/2013

2,4-D

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1317/2013 (mg/kg)

Trenøtter (gruppe)

LOQ (0,05*)

0,2

Bær og små frukter (gruppe)

LOQ (0,05*)

0,1

Potet

LOQ (0,05*)

0,2

Etter forslag fra EFSA ble restdefinisjonen til 2,4-DB endret. EFSA anbefalte

å beholde eller øke de eksisterende MRLene for dette stoffet fordi disse ikke innebærer noen helserisiko for forbrukerne. Det er også fastsatt MRLer for visse animalske produkter. På grunn av at restdefinisjonen endres og restforsøk er utført med tanke på gammel restdefinisjon fastsettes samtlige MRLer som midlertidige.

Beflubutamid

Det også før implementering av forordning EU nr. 1317/2013 ingen fastsatte MRLer for beflubutamid, men EFSA anbefalte å sette LOQ lavere for hvete.  Endringene består av at MRL ved LOQ settes lavere for flere produktgrupper.

Cyclanilid

Produkt

Gjeldende MRL (mg/kg)

MRL 1317/2013 (mg/kg)

bomullsfrø

0,2

0,05*

For cyclanilid anbefalte EFSA å øke MRL for bomullsfrø i sin vurdering. Imidlertid er dette ikke lenger et godkjent virkestoff og derfor settes alle MRLer til den analytiske bestemmelsesgrensen for stoffet (LOQ). Når MRL for bomullsfrø fjernes finnes det ikke lenger noen fastsatte MRLer for stoffet. LOQ settes høyere for kategorien urter og det gjør at MRL for urter øker.

Dinikonazol (sum av isomerer)

EFSA anbefalte å endre restdefinisjonen for dinikonazol, men denne ble ikke endret for stoffet. Det er også før implementering av forordning EU nr. 1317/2013 ikke fastsatt noen MRLer for dinikonazol.

Fordi det ikke lenger er finnes godkjente plantevernmidler i EU som inneholder virkestoffet er MRLene satt ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ). Endringene består av endring av LOQ for løk og honning.

Florasulam

Det er også før implementering av forordning EU nr. 1317/2013 ikke fastsatt noen MRLer for florasulam.

Endringene består av at LOQ for visse produkter endres. MRL som er satt ved LOQ endres da også for disse produktene. Det blir også oppført MRLer for animalske produkter fra landdyr ved LOQ. EFSA vurderte at det var noen mangler ved dokumentasjon for MRLer for animalske produkter, men vurderte at MRLene ikke medfører noen helserisiko for forbruker. Disse MRLene ble derfor satt som midlertidige.

Metolaklor og S-metolaklor (R)

En teknisk endring er at navnet på virkestoffet metolaklor og metolaklor-S endres til metolaklor og S-metolaklor.

Det er også før implementering av forordning EU nr. 1317/2013 ikke fastsatt noen MRLer for metolaklor og S-metolaklor (R). For metolaklor og S-metolaklor anbefalte EFSA å sette MRL lavere for linfrø, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, bomullsfrø og gresskarkjerner. Det var ikke vurdert å være problemer med helserisiko for forbruker knyttet til disse MRLene, men MRL for produktkategorien oljeholdige frø og frukter som disse tilhører ble satt lavere ved at LOQ ble satt lavere. MRLene for jordbær og ananas ble satt som midlertidige MRLer (mangelfull dokumentasjon). Øvrige MRLer for stoffet ble støttet av EFSAs vurdering, men LOQ settes lavere for produktgruppene oljefrø te, kaffe, urteteer og kakao, humle(tørket) og krydder. Dette gir lavere MRLer for disse produktene.

Det oppføres også MRLer ved LOQ for animalske produkter fra landdyr som er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005.

Milbemektin (R) (N)

Det også før implementering av forordning EU nr. 1317/2013 ingen fastsatte MRLer for stoffet.

For milbemektin anbefalte EFSA å senke MRL (LOQ) for kjernefrukt og jordbær. For kategorien humle (tørket) anbefalte EFSA å sette MRL høyere. Det var ingen fastsatte MRLer for stoffet, og alle MRLene var satt ved LOQ fordi det ved autorisert bruk ikke har blitt påvist rester i restforsøk. Det har blitt vurdert å ikke være nødvendig å fastsette MRLer for de aktuelle produktene. Endringene består av at LOQ settes lavere for flere produktgrupper. Det innebærer at MRLene blir lavere for disse produkttypene.

Det føres også opp MRLer (MRL ved LOQ) for animalske produkter fra landdyr som er oppført på vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005.

* betyr at MRL er lik den analytiske bestemmelsesgrensen LOQ. Når MRL er satt ved LOQ er der ikke fastsatt noen MRL på bakgrunn av restforsøk.

(N) plantevernmidler som inneholder stoffet er godkjent for bruk i Norge

Av de aktuelle plantevernmidlene er det kun milbemektin som er godkjent for bruk i Norge. Milbemektin er godkjent i Norge for bruk i jordbær eple og pære. Godkjent bruk vil imidlertid ikke føre til rester av plantevernmiddelet over den analytiske bestemmelsesgrensen. Endringene vil derfor ikke ha noen konsekvenser for norsk bruk.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i MRL vil kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si at når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten; ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser  for næringen eller Mattilsynet. Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs saklige begrunnelser for de respektive stoffene har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet og forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

For noen av MRLene som endres av denne forordningen har ikke grenseverdi vært vitenskapelig vurdert tidligere. MRL har da vært lik den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) eller standardverdien 0,01 mg/kg. En rekke stoff/produktkombinasjoner får lavere MRL fordi (LOQ) settes lavere og noen annen MRL ikke er fastsatt. MRL kan ikke være lavere enn den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) fordi det ikke er mulig å få kvantitative analysesvar ved konsentrasjoner som er lavere enn LOQ.

For produkter der MRL ikke har blitt fastsatt tidligere vil MRLer normalt øke sammenlignet med standardverdien 0,01 mg/kg eller LOQ når MRLer fastsettes for produkter eller produktgrupper.

EFSA har vurdert dokumentasjonen og kommet med saklige begrunnelser i forkant av diskusjoner og beslutninger i SCFCAH. Alle disse MRLene har til felles at de er funnet akseptable av EFSA med hensyn til vurdering av helsefare. Det har ikke blitt påvist noen risiko for at det akseptable daglige inntak (ADI) eller den akutte referansedose (ARfD) overskrides, verken ved livslang eksponering for disse stoffene gjennom forbruk av alle næringsmidler som kan inneholde stoffene, eller ved kortvarig eksponering gjennom et ekstremt forbruk av de aktuelle produktene.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Vanligvis ligger GAP verdiene vesentlig lavere enn nivåene der helsefare inntrer. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden. Endringer i grenseverdier kan ha betydning for import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel i EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet vurderer at grenseverdiene er satt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Endingene ved implementering av denne forordningen vil i hovedsak føre til lavere grenseverdier for disse stoffene.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen (fôrvarer).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1317/2013
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32013R1317

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2013
Frist returnering standardskjema: 30.01.2014
Dato returnert standardskjema: 21.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2013
Høringsfrist: 01.04.2013
Frist for gjennomføring: 28.06.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen