EØS-notatbasen

TSI TAP

Kommisjonsforordning 1273/2013 om endringer i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne for delsystemet telematikkapplikasjoner for passasjertransport (TSI TAP) jf. forordning (EU) no 454/2011...

Commission Regulation (EU) No 1273/2013 of 6 December 2013 amending Regulation (EU) No 454/2011 on the technical specification for interoperability relating to the subsystem "telematics applications for passenger services" of the trans-European rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 6. desember 2013, publisert i EU-tidende 7. desember 2013 og trådte i kraft samme dag.

Forordninger er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. mai 2014 nr. 651 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

08.12.2013      

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 1273/2013/EU gjelder endringer i tidligere kommisjonsforordning 454/2011/EU om telematikkapplikasjoner (publikumsinformasjon, trafikkinformasjon, billetsalg mm.) for passasjertransport med det transeuropeiske jernbanesystemet (kommisjonsforordningen). Kommisjonsforordning 454/2011/EU ble implementert i norsk rett i forskrift FOR-2012-10-01-954.

Kommisjonsforordningen er en oppfølging av 454/2011 og gjelder avslutning av fase 1 og oppstart av fase 2 (av 3 faser) i den implementeringsplanen som ble lagt fram i 454/2011. I fase 1 skal det etableres en detaljert spesifikasjon og planer for strategi og styring av det overordnede systemet, i fase 2 skal det utvikles et system for datautveksling, og fase 3 gjelder utrullingen av systemet for datautveksling.

Kommisjonsforordningen gjelder endringer i artiklene 4, 5, 6 og 7 i 454/2011/EU, endringer vedlegg I og vedlegg III, samt to nye vedlegg: vedlegg V og vedlegg VI. Endringene i artiklene 4, 5, 6 og 7 er beskjedne og går i hovedtrekk ut på at resultatet av fase 1 skal gjøres kjent og at den enkelte medlemsstat skal opprette et nasjonalt kontaktpunkt for å følge opp implementeringen. Kontaktpunktets oppgaver framgår av forordningen vedlegg VI.

Endringene i vedlegg II går ut på at jernbaneforetak må ha tilgjengelige rutetabelldata og utveksle disse med andre. Det samme vil gjelde rutetakster. Det er også innført regler for IT-baserte løsninger for forespørsler om tilgjengelighet for personer med redusert mobilitet. Punkt 7.3 om fase 2 (system-)utvikling i vedlegg II er byttet ut, i lys av at fase 1 avsluttes. Punktet omfatter temaer som prosjektstyring, master plan, og systemutvikling.

Vedlegg III er oppdatert med nye referanser til tekniske dokumenter som utvikles og publiseres av ERA. Vedlegget er en liste over tekniske dokumenter som spesifiserer dataformatene og grensesnittene som inngår i telematikkapplikasjonene for passasjertransport. Det nye vedlegg V inneholder også tekniske dokumenter («retail architecture», prosjektstyring og masterplan) og vedlegg VI beskriver oppgavene til nasjonalt kontaktpunkt jf. ovenfor.

Merknader
Kommisjonsforordning 1273/2013 er et ledd i utviklingen av telematikkapplikasjoner for passasjertransport på jernbane og legger grunnlaget for det videre arbeidet med dette i det Europeiske jernbanebyrået (ERA). Nye oppdaterte forordninger kan forventes ved avslutning av fase 2 og fase 3.  Jernbaneverket er nasjonalt kontaktpunkt iht artikkel 6 i forordningen.

Kommisjonsforordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. mai 2014 nr. 651 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært på høring, men Statens jernbanetilsyn mener at endringene ikke er vesentlige og inngår i et større utviklingsarbeid.

Vurdering

Endringene er av teknisk art og det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst. Endringene medfører ikke i seg selv vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser da kostnadene i hovedsak må sies å ligge i den allerede implementerte forordningen 454/2011.

Forordninger er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 19. mai 2014 nr. 651 om endring i forskrift om gjennomføring av forordning om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet (TAP-forskriften).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)1273
Rettsaktnr.: 254/2011
Basis rettsaktnr.: 57/2008
Celexnr.: 32013R1273

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2013
Frist returnering standardskjema: 20.01.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 92/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 19.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.05.2014