Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uønskede stoffer i fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1275/2013 av 6. desember 2013 som endrer vedlegg I i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om maksimumsgrenser for arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter...

Commission Regulation (EU) No 1275/2013 of 6 December 2013 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliment and of the Council as regards maximum levels of arsenic, cadmium, lead, nitrites, volatile mustard oil and harmfull botanical impurities...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold


Rettsakten endrer grenseverdiene for en del uønskede stoffer i fôrvarer, som er listeført i forskrift om fôrvarer, fôrvareforskriften, vedlegg I. Det gjelder arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter.
Diettfôr kan inneholde mikromineraler i konsentrasjon 100 ganger mer enn tillatt nivå i fullfôr. Mikromineralene kan inneholde uunngåelig forurensing med visse uønskede stoffer. Nå er det satt grenseverdier for innhold av arsen, kadmium og bly i diettfôr som tilføres dyra i form av bolus. Grenseverdiene er satt betydelig høyere enn de som gjelder for annet tilskuddsfôr/diettfôr, som er uendret. Endringen er vurdert til ikke å medføre fare for dyrehelse eller folkehelse. Det skyldes at stoffer som tilføres dyr i bolusform, frigjøres for omsetning i kroppen i små mengder over lang tid. Det gjelder både mikromineraler og dermed deres innhold av uønskede stoffer. Stoffer som frigjøres fra bolusene daglig, er beregnet å være på et lavere nivå enn det som vil tilføres fra fullfôr. Det er også krav om å dokumentere dette i søknad om godkjenning av fôr i bolusform.


Grenseverdien for arsen i jern-karbonat heves da det har vist seg vanskelig å finne kilder til stoffet uten å overstige tidligere maksimumsverdi. Dette vil ikke få betydning for dyre-, folkehelse eller miljø da totalt innhold av arsen i fullfôr ikke endres.
European Union Reference Laboratory for tungmetaller (EURL-HM) har nylig påvist signifikante forskjeller mellom ulike analysemetoder for tungmetaller i fôr og mat. Dette skyldes ulike metoder for ekstraksjon brukt under analysen. Rettsakten vil sørge for bruk av riktig ekstraksjonsmetode for deteksjon av bly i mineralfôr som inneholder leire.


Produkter og biprodukter fra sukkerbete, sukkerrør og fra stivelses-produksjon som benyttes til fôr-produksjon har ingen grenseverdier for nitritt. Rettsakten slår fast at det samme skal gjelde for produkter og biprodukter fra alkoholproduksjon som brukes i fôr. Dette for å likestille disse produktene.


Rettsakten slår fast at ny teknisk og vitenskapelig kunnskap gir behov for grenseverdier for innhold av flyktige sennepsoljer i Camelina sativa (senneps-plante), og avledede produkter fra denne tilsvarende grenseverdien for rapskaker.


Brassica-arter (sennepskål- arter og svartsennep) er listet som skadelige botaniske urenheter grunnet sitt høye innhold av flyktig sennepsolje. EFSA finner ikke grunn til at disse artene skal stå listeført med grenseverdier da en eventuell tilførsel av flyktig sennepsolje ved forurensing fra disse artene vil detekteres ved den generelle kontrollen med innhold av flyktige sennepsoljer i fôrvarer. Brassica-artene fjernes fra listen, med unntak av frøene fra disse artene. Frøene får ikke en tallfestet grenseverdi, men skal kun finnes som spormengder i fôrvarer og ikke i mengder som er kvantitativt målbart.

Merknader

Rettslige konskvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 7. november 2002 nr 1290, forskrift om fôrvarer (fôrvareforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tilsynet og fôrindustrien må gjøre seg kjent med de nye grenseverdiene i vedlegg I til fôrvareforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten endrer grenseverdiene på endel uønskede stoffer i fôrvarer. Alle endringene er vurdert til ikke å medføre fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Den nye gruppen diettfôr i bolus form har fått grenseverdier for visse uønskede stoffer langt høgere enn for annet diettfôr. Det er uproblematisk da stoffene frigjøres over lang tid, og bolus i hovedsak brukes til beitedyr, som ikke får tilført annet fôr enn beite. Andre endringer knytter seg til omstrukturering av stofflisten og behov for nye grenseverdier, da nye produksjonsmåter og ny teknologi kan endre innholdet av uønskede stoffer i enkelte fôrvarer. Det er viktig at listen over grenseverdier for uønskede stoffer i fôrvarer holdes oppdatert.


Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1275/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.12.2013
Frist returnering standardskjema: 09.01.2014
Dato returnert standardskjema: 04.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen