Vet-KSP

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/764/EU av 13. desember 2013 om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland...

Commission Implementing Decision 2013/764/EU of 13 Desember 2013 concerning animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og inlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold Kommisjonsvedtak 2013/764/EU opphever og erstatter kommisjonsvedtak 2008/855/EF, som fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å bekjempe klassisk svinepest i medlemsstater eller områder i medlemsstater innenfor EØS-området. Mange av bestemmelsene videreføres, men innehar en annen form da regelverket forenkles på flere områder. Det nedlegges forbud mot forflytning av levende gris fra listeførte områder til andre medlemsland eller ikke-listeførte områder, med visse unntak. Første unntak er dersom forflytningen skjer direkte til slakteri for øyeblikkelig slakting. Videre er det unntak dersom visse helsekrav, krav om oppholdstid, laboratorieundersøkelser, bekjempelsesplaner og inspeksjoner tilfredsstilles. Det nedlegges forbud mot forsendelse av sæd, egg og embryo fra gris fra listeførte områder til andre medlemsland, med unntak av sæd som er oppsamlet på godkjent seminstasjon utenfor listeført område. Ferskt svinekjøtt, behandlet svinekjøtt eller produkter som består av dette fra listeførte områder, kan kun sendes til andre medlemsland dersom spesifikke krav tilfredsstilles. Disse består av krav om helseundersøkelser, oppholdstid, laboratorieundersøkelser, bekjempelsesplaner og inspeksjoner av svinebesetningene. Kjøtt eller kjøttprodukter som ikke tilfredsstiller disse kravene skal merkes med et spesielt stempel som ikke kan blandes sammen med det ordinære stempelet. Det stilles krav til svinebesetninger i listeførte områder. Det stilles også krav til dyretransporter brukt til transport av gris fra listeførte områder. Disse skal rengjøres og desinfiseres etter transport og transportør skal kunne dokumentere at dette er gjort. Medlemsland med listeførte områder skal informere Kommisjonen om resultater fra overvåkningsprogrammene for klassisk svinepest.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Forskriftens struktur må forenkles og endres i sin helhet for å kunne avspeile endringene.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av svin og villsvin, samt kjøtt av disse til Norge fra de berørte områdene forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/764/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/855/EF
Celexnr.: 32013D0764

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2013
Frist returnering standardskjema: 30.01.2014
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.01.2014
Høringsfrist: 24.04.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 22.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.06.2014

Lenker