Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

vet-småfe-sertifikat

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/784/EU av 18. desember 2013 om endring av helsesertifikatmodellene I, II og III i vedlegg E i rådsdirektiv 91/68/EØF for samhandel innen EU med småfe til slakt, oppfôring og avl...

Commission Implementing Decision 2013/784of 18 December 2013amending the model health certificates I, II and III for intra-Union trade in ovine and caprine animals for slaughter, fattening and breeding set out in Annex E to Council Directive 91/68/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er fastsatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaktenendrer tre helsesertifikater i vedlegg E i direktiv 91/68/EØF om handel for småfe innen EØS. Endringene gjelder attestasjonskrav med hensyn til skrapesyke og speiler de endringene som ble gjort i TSE-forordning 999/2001 av forordning (EU) nr. 630/2013. Tidligere rettelse av disse helsesertifikatene for å speile 630/2013 ble gjort i vedtak 2013/445/EU. Denne endringen var imidlertid mangelfull, noe vedtak 2013/784/EU nå retter opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører i seg selv ikke noen konsekvenser da endringene kun gjenspeiler endringer gjort i annet regelverk, jf. forordning 630/2013.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Det er viktig at denne rettsakten ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning (EU) nr. 630/2013 hvor de materielle endringene det henvises til skjer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/784/EU
Basis rettsaktnr.: 1991/68/EØF
Celexnr.: 32013D0784

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2014
Frist returnering standardskjema: 21.02.2014
Dato returnert standardskjema: 04.03.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 065/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2014
Høringsfrist: 24.04.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen