Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EWRS

Kommisjonsanbefalning 2012/73/EU av 6. februar 2012 om retningslinjer for databeskyttelse i forbindelse med systemet for tidlig varsling og reaksjon (EWRS)

Commission Recommendation 2012/73/EU of 6 February 2012 on data protection guidelines for the Early Warning and Response System (EWRS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.07.2014

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Parlaments- og rådsvedtak 2119/98/EU oppretter et system for epidemiologisk overvåking og kontroll med smittsomme sykdommer, og et system for varsling og respons (EWRS). Gjennom EWRS kan det overføres opplysninger, og i noen tilfelle der det et nødvendig helseopplysninger mellom landene, ECDC (det europeiske smittevernbyrået) og Kommisjonen. Rettsakten (henstillingen) gir medlemslandene retningslinjer for databeskyttelse der det utveksles opplysninger gjennom EWRS. Retningslinjen er utformet innenfor Europaparlament og rådets direktiv 95/46/EF av 24 oktober 1995 og det legges til grunn at enkelte land kan ha strengere regulering enn retningslinjene.

Norge deltar i EWRS i tråd med Parlaments- og rådsvedtak 2119/98/EU. Nasjonalt folkehelseinstitutt er vårt nasjonale kontaktpunkt hvilket følger av forskrift om Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften). Folkehelseinstituttets behandling av helseopplysninger tilfredsstiller de krav som oppstilles i retningslinjen.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten er vedtatt i spesialutvalget for helse, der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/73/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012H0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2014
Frist returnering standardskjema: 04.03.2014
Dato returnert standardskjema: 21.08.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen