Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Leketøy/Nikkel

Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU av 30. juni 2014 om endring av tillegg A til vedlegg II til Europaparlamentets og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, hva gjelder nikkel

Commission Directive 2014/84/EU of 30 June 2014 amending Appendix A of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards nickel

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.07.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.08.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIII. Leketøy

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 12. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsdirektiv 2014/84/EU endrer vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at nikkel i strømførende deler føres opp på tillegg A. Tillegget lister tillat bruk av CMR-stoffer (stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og/eller reproduksjonstoksiske). Slike stoffer er i utgangspunktet forbudt i leketøy, men kan tillates under gitte forutsetninger. EUs vitenskapskomite for helse- og miljørisiko vurderte i 2012 kreftrisikoen ved bruk av nikkel i strømførende deler som ekstremt usannsynlig, forutsatt at krav til nikkel i leketøy listet i andre deler av direktivet og i annet kjemikalieregelverk, er oppfylt. Bruk av nikkel tillates derfor brukt i strømførende deler i elektrisk leketøy.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

En gjennomføring av direktivet er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet  med endringsforskrift.

Rettslige konsekvenser

Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av direktiv 2014/84/EU tas ved endring av leketøyforskriften

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/84/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF
Celexnr.: 32014L0084

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2014
Frist returnering standardskjema: 11.08.2014
Dato returnert standardskjema: 20.08.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 278/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.12.2014

Lenker

Til toppen