Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Muslinger - E.coli

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2285 av 8 desember 2015 som endrer vedlegg II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 som fastsetter særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, når det gjelder bestemte regler for levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler og vedlegg I i forordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

Commission Regulation (EU) No 2015/2285 of 8 December 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption as regards certain requirements for live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods and Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 on microbiological criteria for foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2014

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Lenke til rettsakten: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0002.01.ENG

Endringsrettsakten gjelder metoder for prøvetaking av E.coli i muslinger. E.coli benyttes her som indikator for fekal forurensing.

Rettsakten medfører endringer i vedlegg II kapittel II i forordning (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og i vedlegg I kapittel I i forordning (EF) nr. 2073/2005 (mikrobiologiske kriterier).

Forordning (EF) nr. 854/2004 omhandler særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Vedlegg II omhandler levende muslinger og på lignende måte levende pigghuder, levende kappedyr og levende sjøsnegler. Kapittel II omhandler offentlig kontroll av levende muslinger fra klassifiserte produksjonsområder.

Forordning (EF) nr. 2073/2005 omhandler mikrobiologiske kriterier for næringsmidler. Vedlegg I kapittel I omhandler kriterier for næringsmiddeltrygghet, hvor punkt 1.25 angår E.coli og levende muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler.

Rettsakten medfører endring av prøvetakingsmetoden fra dagens 2-klasse-system til et 3-klasse-system, både for sluttproduktkontroll og for klassifisering av produksjonsområder. Codex Alimentarius er en samling av internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer relatert til mat, matproduksjon og mattrygghet, utarbeidet i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Codex Alimentarius har også et 3-klassesystem i punkt 1.6 i “STANDARD FOR LIVE AND RAW BIVALVE MOLLUSCS CODEX STAN 292-2008”, men dette gjelder kun for sluttproduktkontroll, jfr. http://www.codexalimentarius.org/committees-and-task-forces/en/?provide=committeeDetail&idList=17.

Endringen innebærer at det for A-klassifisering av et produksjonsområde og for sluttproduktkontroller gjelder følgende: 20 prosent av prøvene kan ha et E.coli innhold på mellom 230 og 700 MPN /100 gram kjøtt og kappevann (skjellmat), mens 80 prosent av prøvene fortsatt må være under 230 MPN / 100 gram skjellmat.

Formålet med endringen er å tilpasse regelverket slik at det blir mer i overensstemmelse med gjeldende praksis, samt at EUs regelverk harmoniserer bedre med Codex Alimentarius. Endringen er tatt inn i forordning (EF) nr. 2073/2005, for så vidt gjelder sluttprodukt. Videre er endringen for produksjonsområdene tatt inn i forordning (EF) nr. 854/2004. Den enkelte kompetente myndighet kan selv bestemme innenfor hvilken periode prøvene skal tas.

Ikrafttredelse er satt til den tredje dagen etter publisering (dvs 12.desember 2015) og rettsakten skal gjelde i EU fra 1. januar 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil medføre endring i forskrift 22.desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) og forskrift 22.desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Høring

Tre høringsinstanser har kommet med høringsuttalelser. Det er Veterinærinstituttet, Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet. De har ingen kommentarer, bortsett fra Veterinærinstituttet som synes det er positivt at regelverket på dette området harmoniseres med standarder utarbeidet av Codex Alimentarius.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet anser at endringen ikke vil svekke mattryggheten og vil ikke innebære merkostnader for næringen eller for Mattilsynet. Rettsakten vil tre i kraft senere i Norge enn i EU, fordi den først må innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)2285
Rettsaktnr.: 2015/2285
Basis rettsaktnr.: 2073/2005, 854/2004
Celexnr.: 32015R2285

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2015
Frist returnering standardskjema: 26.10.2015
Dato returnert standardskjema: 26.10.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 18.03.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 44/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.06.2016
Høringsfrist: 28.07.2016
Frist for gjennomføring: 19.03.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 04.08.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen