Beslutning nr. E4

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E4 av 13. mars 2014 om overgangsperioden fastsatt i artikkel 95 i Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Decision No E4 of 13 March 2014 concerning the transitional period as defined in Article 95 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2014

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EUs utenrikstjeneste 1. desember 2014.

Sammendrag av innhold

Artikkel 95 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at etter en overgangsperiode skal all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skje elektronisk, og dagens papirblanketter vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, vil fortsatt bli utstedt (herunder A1, tidligere E 101).

Overgangsperioden skulle opprinnelig utløpe 24 måneder fra ikrafttredelsen av forordningen, dvs. 1. mai 2012. Den administrative kommisjon kan imidlertid avtale en passende forlengelse dersom den nødvendige fellesskapsstrukturen (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) forsinkes vesentlig i forhold til ikrafttredelsen av gjennomføringsforordningen. Ettersom det hadde vært store forsinkelser i arbeidet med å utvikle EESSI, ble fristen utsatt til 1. mai 2014 ved Den administrative kommisjons beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011. Det har i perioden etter at denne beslutningen ble fattet, vist seg at EESSI er ytterligere forsinket. Etter anbefaling fra Den tekniske kommisjon var det enighet i Den administrative kommisjon på møtet 13. mars 2014 om at overgangsperioden måtte forlenges. Det ble vedtatt at overgangsperioden skulle forlenges slik at overgangsperioden på 2 år først løper fra det tidspunkt da Den administrative kommisjon bekrefter at det sentrale EESSI-systemet er utviklet, testet og satt i produksjon, slik at medlemsstatene kan begynne sitt arbeid med integrasjon mot systemet. Beslutningen erstatter beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 13. mars 2014 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er i følge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/152/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32014D0520

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.05.2014
Frist returnering standardskjema: 04.07.2014
Dato returnert standardskjema: 14.07.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker