Biocid

Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 334/2014 av 11. mars 2014 om endring av forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring av på markedet og bruk av biocidprodukter for så vidt angår nærmere bestemte betingelser for adgang til markedet

Regulation (EU) No 334/2014 of 11 March 2014 amending Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products, with regard to certain conditions for access to the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 11. mars 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved forordning (EU) nr. 334/2014 gjennomføres en rekke tekniske endringer, justeringer og presiseringer både til artikler og vedlegg til forordning (EU) nr. 528/2012, biocidforordningen. Endringene gjelder blant annet klargjøring av hva som faller innenfor begrepet produktfamilier og at ulik klassifisering kan aksepteres innen familien.

- Videre er det presiseringer når det gjelder avviklingsperiode for biocidprodukter som skal ut av markedet.

- Klargjøre at i overgangsperioden for kravene til aktive stoffer bruk i behandlede varer (artikkel 94) kan nye behandlede produkter komme på markedet så lenge en søknad om godkjenning av aktivt stoff gjøres før 1. september 2016. også kravene til merking av behandlede varer er gjort tydeligere og gjelder fra 1. september 2013.
- Endringen tillater også produktleverandører å inkluderes på listen iht artikkel 95 over leverandør av aktive stoffer på spesifikk produkttype.

- Utvider obligatorisk datadeling også for data knyttet til miljø, så som data for skjebne og oppførsel i miljøet.
- Etablering av databeskyttelsesperiode også for data levert for produkter under forenklet prosedyre.

- Utvidet rolle for ECHA til også å omfatte støtte til medlemslandene ved kontroll og gjennomføringsaktivitet knyttet til forordningen,

- Det er foretatt noen tekniske justeringer for at begreper og bestemmelser i biocidforordningen skal samsvare med andre rettsakter på kjemikalieområdet. Dette gjelder primært i forhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering og merking av kjemikalier.

Slik forordning (EU) nr. 528/2012 er utformet i dag gjelder PBT-kriteriene for klassifisering kun for stoffer, men i denne endringen legges inn tekst som sørger for at biocidholdige produkter som danner eller består av stoffer som oppfyller PBT-kriteriene heller ikke kan godkjennes for privat bruk.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 334/2014 vil skje ved endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0334/2014
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32014R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2014
Frist returnering standardskjema: 19.05.2014
Dato returnert standardskjema: 04.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 218/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker