Endring av ozonforordningen vedr. metylbromid

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2013 av 4. november 2013 som endrer Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 vedrørende rapportering om metylbromid

Commission regulation (EU) No 1087/2013 of 4. November 2013 amending regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to reporting on methyl bromide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.06.2014

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2013 ble vedtatt 4. november 2013. Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i produktkontrollforskriften § 6-1.

Rettsakten er en endring av artikkel 26 i forordning (EF) nr. 1005/2009. Artikkel 26 i forordningen spesifiserer rapporteringsforpliktelser for medlemslandene. Denne rettsakten sletter paragraf 1 (a) i artikkel 26 om rapportering av mengden metylbromid som det er gitt tillatelse til bruk av.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1087/2013, som ble vedtatt 4. november 2013, er en endring av artikkel 26 i ozonforordningen ((EF) nr.1005/2009). Den sletter Artikkel 26, punkt 1 (a). Artikkel 26, 1. oppstiller hvilken informasjon som medlemslandene skal sende til Kommisjonen hvert år innen 30. juni. 1.(a) sier at det skal sendes inn informasjon om hvilke mengder metylbromid som det i henhold til artikkel 12 punkt 2 og 3 er gitt tillatelse til å bruke i ulike behandlinger til karanteneformål og til bruk før forsendelse i medlemslandet.

I henhold til artikkel 12 i ozonforordningen (1005/2009) er det under gitte forutsetninger tillatt å bringe metylbromid i omsetning og bruke det til karanteneformål og bruk før forsendelser til behandling av varer for eksport fram til 18. mars 2010. Denne datoen er nå overskredet med fire år. Det er derfor ikke lenger tillatt å bringe metylbromid i omsetning eller bruke det. Dermed er det ikke lenger behov for at medlemslandene skal sende inn informasjon om dette til Kommisjonen.

Artikkel 12, 3 gir adgang til å bruke metylbromid i nødsituasjoner, så som ved uventede skadedyrsangrep eller utbrudd av sykdom. Slik adgang kan kun gis av Kommisjonen etter anmodning fra medlemsland. Siden det kun er Kommisjonen som kan gi tillatelse til bruk, er det heller ikke her behov for at medlemslandene skal opplyse om mengde som i tilfelle er brukt.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ozonforordningen (1005/2009) er tatt inn i EØS-avtalen, men med tilpasninger. Bl.a. er hele kapittel IV (Handel) ikke ansett som EØS-relevant, og dermed ikke tatt inn i EØS-avtalen. Den del av forordningen som er tatt inn i EØS-avtalen er gjennomført i norsk rett i produktforskriftens kapittel 6. Forordning (EU) nr. 1087/2013 endrer artikkel 26 i ozonforordningen, som er tatt inn i EØS-avtalen.

I Norge har det ikke blitt benyttet metylbromid til karantene eller bruk før forsendelse siden 2004, i henhold til data rapportert til Ozonsekretariatet. Rettsakten forventes derfor ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten krever at det legges inn en henvisning til forordningen i produktkontrollforskriften § 6-1.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker 23. juni 2014 hvor berørte departementer var representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten (EU) No 1087/2013 anses som EØS-relevant.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1087/2013
Basis rettsaktnr.: 1005/2009
Celexnr.: 32013R1087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2014
Frist returnering standardskjema: 15.07.2014
Dato returnert standardskjema: 26.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 31/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 20.04.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.04.2015

Lenker