Miljøkriterier forlengelse av gyldigheten

Kommisjonens vedtak 2014/336/EU av 5. juni 2014 om endring av vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF, 2009/894/EF, 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket for visse produktgrupper

Commission Decision 2014/336/EU of 5 June 2014 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU, 2011/331/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 5. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union"  7. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2014/336/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger om miljømerking av 5 produktgrupper: jordforbedringsmidler og vekstmidler, TV-apparater, møbler av tre, personlige datamaskiner og elektriske lyskilder. For disse produktgruppene forlenges gyldigheten inntil 31. desember 2015. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktgruppene. Revisjonen for alle disse produktgruppene har startet, og forventes ferdigstilt i løpet av 2015.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke  helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/336/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker