miljøkriterier maling og lakk

Kommisjonens vedtak 2014/312/EU av 28. mai 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerke til innendørs og utendørs maling og lakk

Commission Decision 2014/312/EU of 28 May 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for indoor and outdoor paints and varnishes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 28. mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 118/2015.

Sammendrag av innhold

Kriterier for miljømerking av innendørs og utendørs maling og lakk innebærer en revisjon av Kommisjonens vedtak 2009/543/EF og 2009/544/EF som omhandler miljømerking av henholdsvis innendørs og utendørs maling og lakk. Kravene er ytterliger strammet inn med hensyn til innhold av helse- og miljøskadelige kjemikalier og til innhold av flyktige og delvis flyktige stoffer (VOS og SVOC). Kriteriene er oppdatert med hensyn til Rådets forordning 2010/66/EU om tildeling av EUs miljømerke.

Merknader

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere en rekke helse- og miljøkrav.

Det nordiske miljømerke  har inntil nå hatt identiske krav til innendørs maling som EUs miljømerke. Med denne revisjonen av EUs kriteriedokument vil ikke denne praksisen fortsette, fordi artikkel 6.6 og 6.7 i Rådets forordning 2010/66/EU setter så strenge føringer på hvordan kravene utformes. Resultatet blir etter Stiftelsen Miljømerkings syn at dokumentene blir mindre transparente og tilgjengelige. Miljøkravene anses imidlertid som tilfredsstillende.


Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking  anser rettsakten for å være tilfredsstillende og relevant, og den anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/312/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0312

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2014
Frist returnering standardskjema: 23.07.2014
Dato returnert standardskjema: 18.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker