Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prøvetaking og analyse - offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 519/2014 16. mai 2014 som endrer forordning (EC) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetaking av store partier, krydder og kosttilskudd, ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og citrinin, samt screeningmetoder for analyser

Commission Regulation (EU) No 519/2014 of 16 May 2014 amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots, spices and food supplements, performance criteria for T-2, HT-2 toxin and citrinin and screening methods of analysis

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2014

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EC) nr. 519/2014 er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 om fastsettelse av prøvetakings - og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler. Forordning (EF) nr. 401/2006 av 23. februar 2006 er inntatt i EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzl

Forordning (EF) nr. 401/2006 endres i forhold til følgende:

 • Prøvetaking av store partier
  • Det gis egne bestemmelser om prøvetaking av store partier for å sikre enhetlig tilnærming til gjennomføring av prøvetakingen i hele EU for slike partier
  • I vedlegg I til forordningen tas det inn en ny del L om "Prøvetakingsmetode for veldig store partier eller partier lagret eller transportert på en måte som gjør det umulig å ta prøver gjennom hele partiet". Vedlegget omhandler bl.a. generelle prinsipper om prøvetakingen, herunder samarbeidet med virksomhetene, antallet og størrelsen på enkeltprøver, og nærmere om hvordan prøver kan tas fra skip, siloer, varelagre, konteinere m.v,
  • Vedlegg I del B, herunder B.2 og B.3 om "Prøvetakingsmetode for korn og kornprodukter" tilpasses ny del L bl.a. med henvisning til del L når det gjelder store partier
  • I vedlegg I, del B gis det en fotnote som omhandler prøvetaking iht EN ISO 24333:2009 og GAFTA prøvetakingsregler 124 og ekvivalens i forhold til ny del L og for fusariumtoksiner også del B

 • Prøvetaking av krydder
  • Bestemmelsene om prøvetaking av krydder endres for å ta hensyn til forskjellene i partikkelstørrelse som fører til den ulike fordelingen av mykotoksinforurensning i krydder
  • Vedlegg I, del D om "Prøvetakingsmetode for jordnøtter (peanøtter), andre oljeholdige frø, aprikoskjerner og trenøtter" gis tilsvarende anvendelse ved prøvetaking for okratoksin A, aflatoksin B1 og totalt aflatoksin i krydder med relativ stor partikkelstørrelse (partikkelstørrelse som er sammenlignbar med peanøtter eller større f.eks. muskattnøtt)
  • I vedlegg I, del E om "Prøvetakingsmetode for krydder" endres innledningsavsnittet slik at prøvetakingsmetodene beskrevet under denne delen kommer til anvendelse ved prøvetaking for okratoksin A, aflatoksin B1 og totalt aflatoksin i krydder med unntak for tilfeller av krydder med relativ stor partikkelstørrelse (hetrogen fordeling av mykotoksinforurensing)

 • Prøvetaking av eplejuice
  • Det klargjøres hvilken prøvetakingsmetode som skal brukes ved prøvetaking av eplejuice.
  • I vedlegg I, del I endres overskriften og innledningsavsnittet slik at prøvetakingsmetodene under denne delen kun gjelder for epleprodukter i fast form, dvs at henvisningen til eplejuice tas ut
  • I vedlegg I, del I.1 om "Prøvetakingsmetode" slettes det avsnittet som omhandler prøvetakingsmetoden for flytende produkter

 • Prøvetaking for citrinin
  • Det er nødvendig å etablere bestemmelser om prøvetaking for citrinin som følge av innføringen av en grenseverdi for citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær Monascus purpureu.
  • I vedlegg I tas det inn en ny del M om "Prøvetakingsmetode for kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær Monascus purpureu", og denne omhandler hvordan prøvene skal tas, samt antallet og størrelsen på enkeltprøver

 • Ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og citrinin, samt screeningmetoder ved analyser for mykotoksiner
  • Det er behov for oppdatering av ytelseskriteriene, samt etablering av kriterier for screeningmetoder, av hensyn til den vitenskapelige- , teknologiske-, og regulatoriske utviklingen
  • I vedlegg II til forordningen erstattes teksten i pkt. 4.2 om "Generelle krav", pkt. 4.3 om "særlige krav", herunder ytelseskriterier, og pkt. 4.4 om "Vurdering av måleusikkerhet, gjenfinningsberegning og resultatrapportering" med ny, oppdatert ordlyd

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i forordning (EF) 401/2006 omhandler hvordan prøvetaking og analyse skal gjennomføres i forbindelse med offentlig kontroll og har således først og fremst betydning for Mattilsynet og de laboratorier som Mattilsynet benytter. Endringene innebærer ingen nye forpliktelser som sådan, og de aktuelle endringene antas ikke å ville medføre  økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller laboratoriene.

I vedlegg I, ny del L om prøvetaking av store partier er det bestemmelser om at virksomheter med driver store lagerhus bør oppfordres til å installere utstyr som gjør det mulig å gjennomføre (automatisert) prøvetaking gjennom hele det lagrede partiet. Bestemmelsen innebærer imidlertid ingen rettslig forpliktelse for virksomhetene, og den har således ingen økonomiske, eller administrative konsekvenser som sådan.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 519/2014 som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for næringsmidler, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Da denne endringsforordningen medfører oppdaterte og mer anvendelige bestemmeler for prøvetaking og analyse ved offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmider, støtter Mattilsynet de endringer som gjennomføres med denne forordningen. Endringene er av teknisk karakter og innebærer ingen nye forpliktelser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

I forbindelse med forordning (EC) nr. 519/2014 og endringene i forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetaking av store partier, videreføres og oppdateres EUs retningslinje om prøvetaking av store partier. Retningslinjen omhandler bl.a. prøvetakingsutstyr og gir eksempler på hvordan prøvetakingen kan gjennomføres i gitte tilfeller.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 519/2014
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 401/2006
Celexnr.: 32014R0519

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.05.2014
Frist returnering standardskjema: 04.07.2014
Dato returnert standardskjema: 09.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.12.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 259/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.06.2014
Høringsfrist: 22.08.2014
Frist for gjennomføring: 13.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen