Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/DCB

Kommisjonsforordning (EU) nr. 474/2014 av 8. mai 2014 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår 1,4-diklorbenzen (DCB)

Commission Regulation (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards 1,4-dichlorobenzene (DCB)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.06.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.07.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordning (EU) nr. 474/2014 ble vedtatt 8. mai 2014. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 474/2014 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Ved forordning (EU) nr. 474/2014 innføres regulering av 1,4-diklorbenzen (ny post 64 i vedlegg XVII). 1,4-diklorbenzenskal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller som en bestanddel i blandinger i en konsentrasjon på 1 vektprosent eller mer, dersom stoffet eller blandingen bringes i omsetning til bruk eller brukes som luftfrisker eller desodoriseringsmiddel på toaletter, i hjem, på kontorer eller i andre innendørs offentlige områder. Forbudet gjelder fra 1. juni 2015.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 474/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 474/2014 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 474/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 – er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt at de som berøres av REACH-regelverket, herunder norsk industri og de aktuelle myndigheter, har et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk tilsvarende som resten av EU/EØS-området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0474/2014
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32014R0474

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.05.2014
Frist returnering standardskjema: 20.06.2014
Dato returnert standardskjema: 21.07.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.10.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 04.11.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2014

Lenker

Til toppen