Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - forsøk frøblandinger med flere arter

Kommisjonen gjennomføringsbeslutning 2014/362/EF av 13 juni 2014 som endrer beslutning 2009/109/EU om organiseringen av et forsøk om visse unntak ved omsetning av frøblandinger av fôrvekster omfattet av rådsdirektiv 66/401/EØF

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 13 June 2014 amending Decision 2009/109/EC on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder forlengelse fra 31. mai 2014 til 31. mai 2016 av et forsøk omhandlet i kommisjonsbeslutning 2009/109/EF. I forsøket produseres det frøblandinger som i tillegg til å inneholde regulerte plantearter, også inneholder arter som ikke er regulert i EU.  Beslutningen utvider i forhold til beslutningen fra 2009, omfanget av arter som i dag ikke er omfattet av EUs direktiver, men som kan inngå i forsøket. Følgende arter kan i henhold til beslutning 3014/150/EU inngå i forsøket: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum, og Vicia benghalensis. Hensikten med forsøket er å vurdere om artene i framtida bør omfattes av lista over regulerte arter i EU eller ikke. I rettsakten fastsettes også kvalitetkrav (spireevne, renhet) og krav til prøvestørrelse som det skal gjøres analyser av, for noen av artene. Det er behov for å forlenge forsøksperioden for å få mer erfaring med produksjon, krav ved sertifisering og behov i markedet.

Merknader
Rettsakten endrer beslutning 2009/109/EU som er hjemlet i rådsdirektiv 66/401/EØF om handel med frø av fôrvekster.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Frøblandingene er særlig tilpasset marginale jordbruksarealer og skal være godt egnet for Middelhavslandene. Det har ikke vært aktuelt for Norge å delta i dette prosjektet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2014)362
Rettsaktnr.: 2014/362/EF
Basis rettsaktnr.: 1966/401/EØF
Celexnr.: 32014D0362

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.06.2014
Frist returnering standardskjema: 01.08.2014
Dato returnert standardskjema: 08.09.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.02.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.02.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen