Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

eCall i bil

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om krav til typegodkjenning av innføring av eCall-systemet i kjøretøyer og om endring av direktiv 2007/46/EF

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2014

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til politisk behandling i EU-parlamentet og rådet.

Forslaget har ikke vært på nasjonal høring.  

Sammendrag av innhold

Forslag til parlaments- og rådsforordning COM 2013(316) (heretter "forslaget") omhandler krav til eCall-systemer i kjøretøy, og endrer direktiv 2007/46/EF ("godkjenningsdirektivet" for kjøretøy). eCall er det europeiske nødmeldingssystemet som skal sørge for at alvorlige ulykker på vegnettet meldes automatisk fra kjøretøy til redningssentral via det felles europeiske nødnummeret "112". Dette skal skje ved at et standardisert datasett om kjøretøyets posisjon mv (minimum set of data, MSD) sendes til nødnummeret samtidig som en taleforbindelse etableres mellom kjøretøyet og nødsentralen. eCall skal også kunne aktiveres manuelt av de som er i kjøretøyet. På denne måten skal antall drepte og hard skadde i trafikkulykker reduseres, ved at de involverte i ulykker får raskere hjelp enn i dag.

I konsekvensanalysen som følger eCall-initiativet er det beregnet mellom 1% og 10% reduksjon i dødsfall, og mellom 2% og 15% reduksjon i alvorlighet i skader for tiltaket som helhet. Videre fordeler som er identifisert er reduserte trafikkavviklingskostnader, bedre sikkerhet for redningstjenester og reduserte kostnader til SOS-infrastruktur. Det er beregnet et nytte/kostforhold på 1,74 for tiltaket som helhet, ved full gjennomføring av eCall-tjenesten.

Etableringen av eCall-tjenesten krever at kjøretøyene er utstyrt med et standardisert eCall-system, at telenettet kan overføre eCall-data og -anrop til nødsentralen, og at nødsentraltjenesten er forberedt på å ta imot dette. Forslaget KOM (2013)316 omhandler kun det kjøretøybaserte eCall-systemet, og setter rammene for typegodkjenning av kjøretøy med hensyn til slike systemer. De øvrige elementene i eCall-tjenesten er foreslått regulert i separate rettsakter.

Forslaget omfatter kun kjøretøy i klassene M1 (personbiler) og N1 (varebiler), da det allerede finnes passende utløsningsmekanismer for eCall i slike kjøretøy. Forslaget innebærer at biler som er omfattet av forslaget, skal være laget slik at de utløser en automatisk eCall dersom de er innblandet i en alvorlig ulykke. Det skal også være mulig å utløse en eCall manuelt.

Forslaget stiller visse overordnede tekniske krav til eCall-systemet i kjøretøyet. Mottakerne i systemet skal være kompatible med posisjoneringstjenestene levert av satelittnavigeringssystemer, inkludert Galileo og EGNOS-systemene. eCall-systemet skal tilfredsstille gjeldende krav til elektromagnetisk stråling, og skal være tilgjengelig for vedlikehold og reparasjon av uavhengige aktører. Forslaget gir videre EU-kommisjonen myndighet til å vedta delegerte rettsakter som omhandler detaljerte tekniske krav for godkjenning av eCall-system i kjøretøy. Disse kravene skal i størst mulig grad være basert på gjeldende europeiske standarder eller UNECE-regulativ som omhandler eCall.

Forslaget inneholder krav til beskyttelse mot misbruk av data og beskyttelse av personlig informasjon. For eksempel skal biler med eCall ikke kunne spores under vanlig bruk. EU-kommisjonen gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter med videre krav til beskyttelse mot misbruk av data.

EU-kommisjonen gis myndighet til å unnta enkeltkjøretøy eller kjøretøyklasser fra kravet om eCall, gjennom delegerte rettsakter. Slike unntak skal begrunnes med en kost/nytteanalyse. Aktuelle kjøretøy for unntak kan være kjøretøy for spesielle formål, eller kjøretøy uten kollisjonsputer. Slike unntak skal være antallsbegrenset.

Rettsakten er foreslått å skulle gjelde fra 1. oktober 2015, som innebærer at  EF-typegodkjenning kun skal kunne gis til nye typer kjøretøy dersom disse tilfredsstiller kravene i forslaget,inkludert delegerte rettsakter.

Forslaget endrer flere av vedleggene til direktiv 2007/46/EF, slik at eCall tas inn som ett av kravene som skal være tilfredsstilt og dokumentert ved godkjenning av de relevante kjøretøygruppene (M1 og N1).

Merknader
 

EU-hjemmel:

En eventuell forordning vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 294.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Krav til godkjenning av nye kjøretøy i klasse M1 og N1 er regulert gjennom forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Det finnes ingen krav til eCall eller lignende systemer i kjøretøy i dag.

Norsk gjennomføring

En eventuell rettsakt om krav til eCall i kjøretøy vil måtte tas inn i nevnte forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Forslaget vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge av betydning utover det myndighetene må gjøre for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Det finnes ingen norske produsenter av biler som omfattes av rettsakten. Forslaget vurderes å henhøre under Gruppe (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Vurdering

Forslaget vurderes som relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)316
Basis rettsaktnr.: 0046/2007

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen