Endring av 3,6 GHz-beslutningen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester

Commission Implementing Decision of 2 May 2014 on amending Decision 2008/411/EC on the harmonisation of the 3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.05.2014

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen den 2. mai 2014 og publisert i Official Journal 14. mai 2014. Den fikk virkning i EU fra 3. juni 2014.

Beslutningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 25. september 2014, ikrafttredelse 26. september 2014.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsvedtak endrer Kommisjonsbeslutning 2008/411/EF (heretter 3,6 GHz-beslutningen) som harmoniserer frekvensbåndet 3400-3800 MHz til bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonssystemer. 3,6 GHz-beslutningen harmoniserer de tekniske vilkårene for utnyttelse av frekvensressursene i 3400-3800 MHz-båndet til bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester i hele EU hovedsaklig med sikte på å oppnå trådløse bredbåndstjenester til sluttbrukerne.

Den 23. mars 2012 ga Kommisjonen CEPT (the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) mandat til å utarbeide tekniske vilkår for frekvensbruken i 3400-3800 MHz-båndet for å ta høyde for utviklingen innenfor trådløs bredbåndsteknologi, særlig for store kanalbåndbredder, samtidig som en sikrer en effektiv spektrumsbruk.

Endring av 3,6 GHz-beslutningen skjer således på bakgrunn av CEPT Report 49 om de tekniske vilkår for frekvensharmonisering for bakkebaserte trådløse systemer i 3400-3800 MHz-båndet som ble fremlagt den 8. november 2013. Rapporten legger frem forslag til minst restriktive tekniske vilkår (som f.eks. Block Edge Mask), frekvensplaner og prinsipper for sameksistens og koordinering mellom trådløst bredbånd og eksisterende frekvensbruk. Resultatene vedrørende Block Edge Mask og koordineringsprinsippene i CEPT Report 49 ble utarbeidet på grunnlag av en rapport fra CEPTs komitee for elektronisk kommunikasjon (ECC) (Report 203). I forslaget går det frem at eksisterende rettighetshavere kan bruke samme tekniske vilkår som i dag så fremt det ikke er til hinder for nye rettighetshavere i båndet.

Rettsakten innebærer at vedlegget til 3,6 GHz-beslutningen erstattes av nytt vedlegg. De tekniske vilkårene i vedlegget til gjennomføringsvedtaket skal tas i bruk i medlemslandene senest 30. juni 2015.

Merknader
Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsvedtaket er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), EU-Parlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) særlig artikkel 4(3). Rettsakten er EØS-relevant. Harmonisering av vilkårene for frekvensbruk er også med på å oppfylle målet i RSPP (Radio Spectrum Policy Programme) (2012/243/EU) om en bedre tilgang til trådløse bredbåndstjenester ved at det legges til rette for at tilbydere av ekomtjenester kan oppgradere nettene med ny teknologi.

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2 og § 6-1 og norsk frekvensplan. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukere får tilgang til tjenester til rimelige priser.

Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsvedtaket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning verken for private eller offentlige aktører i Norge.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten faller inn i Gruppe 3 - rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet vedrørende endringer på området både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT (the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) med CEPT Report 49 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spectrum Committee) i EU.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak om endring av 3,6 GHz-beslutningen er viktig for å fremme større tilgang til trådløse bredbåndstjenester i EU/EØS. Vedtaket er også sentralt i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. radiospektrumvedtaket.

Rettsakten er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en legger til rette for næringsutvikling og innovasjon og bidrar til at brukere får tilgang til tjenester til rimelige priser. Gjeldende norsk rett anses å være i overensstemmelse med gjennomføringsvedtaket.

I Norge ble frekvensbåndet 3413,5-3600 MHz auksjonert ut i november/desember 2004 og tillatelsene har en varighet til 31.12.2022. Frekvenstillatelsene er teknologi- og tjenestenøytrale, og i tråd med de tekniske vilkårene i 3,6 GHz-beslutningen (vedtak 2008/411/EF). Frekvensressursene i båndet 3600-3800 MHz har vært ledige siden 1.1.2009, og vil bli tildelt etter søknad i henhold til gjennomføringsvedtaket om endring av 3,6 GHz-beslutningen. Det vil i forbindelse med en slik fremtidig tildelingsprosess bli tatt hensyn til eksisterende tillatelser i båndet 3400-3600 MHz i tråd med føringene i vedtak 2014/276/EU.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsvedtak er EØS-relevant og akseptabelt. Beslutningen ble inntatt i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2014)2798
Rettsaktnr.: 2014/276/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/411/EF
Celexnr.: 32014D0276

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.05.2014
Frist returnering standardskjema: 26.06.2014
Dato returnert standardskjema: 18.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 191/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker