Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning om utsatt ikrafttredelse av SEPA-forordningen

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 248/2014 av 26. februar 2014 som endrer forordning (EF) 260/2012 om tekniske og forretningsmessige krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Regulation (EU) No 248/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Regulation (EU) No 260/2012 as regards the migration to Union-wide credit transfers and direct debits

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.05.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XII. Fri bevegelighet for kapital

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens vedtak 12. desember 2014 og Stortingets tilslutning til dette på bakgrunn av Prop. 100 S (2014-2015). Gjennomføringsfristen i EU-landene var  31. desember 2014.

EUs forordning nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro ble tatt inn i EØS-avtalen 3. mai 2013 og er tatt inn i norsk rett ved henvisning i lov 25. mai 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 9 tredje ledd. Hovedformålet med forordning (EU) nr.260/2012 er å gå over fra nasjonale systemer for kredittoverføringer og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA (Single Euro Payments Area) kredittoverføringer og direkte debiteringer.

Forordning (EU) nr. 248/2014  forlenger medlemsstatenes og institusjonenes frist etter forordning (EU) 260/2012 til å innrette seg etter SEPA. Overgangen har tatt mer tid enn forutsatt, og denne forordningen å forlenger derfor fristen med seks måneder, til 1. august 2014.

Vurdering

Andre opplysninger

I Prop. 142 L (2014-2015) fremmet Finansdepartementet forslag om at endringene som forordning (EU) nr. 248/2014 gjør i forordning (EU) nr. 260/2012 blir tatt inn i norsk rett ved en endring av finansavtaleloven § 9. Stortinget gjennomførte annengangsbehandling av proposisjonen 17. november 2015.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)937
Rettsaktnr.: 248/2014
Basis rettsaktnr.: 260/2012
Celexnr.: 32014R0248

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2014
Frist returnering standardskjema: 02.05.2014
Dato returnert standardskjema: 02.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.06.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 283/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen